กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดขอนแก่นจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้รถที่มีควันดำเกินมาตรฐานกำหนด

วันที่ 23 พ.ค. 2555 )
 
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติการตามกฎหมายและเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กับรถที่ระบายมลพิษเกินมาตรฐาน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการปฏิบัติการตามกฎหมายและเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กับรถที่ระบายมลพิษ(ควันดำ)เกินมาตรฐาน ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งที่จะให้จังหวัดขอนแก่นมีคุณภาพอากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีเหมาะสมแก่การเป็นเมืองการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรม ในวันนี้ ( ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕) เวลา ๐๙.๓๐ น ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการปฏิบัติการตามกฎหมายและเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กับรถที่ระบายมลพิษเกินมาตรฐาน ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๕ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การบังคับใช้กับรถที่ระบายมลพิษเกินมาตรฐาน เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่างส่วนราชการทุกภาคส่วน โดยทางกรมมลพิษร่วมกับจังหวัดขอนแก่นจัดทำโครงการให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เจ้าของรถยนต์ ผู้ประกอบกิจการเอกชนและประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงจากยานพาหนะ ก่อให้เกิดความตระหนักถึงความจำเป็น การให้ความร่วมมือในการดูแล บำรุงรักษา เครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ มิให้ระบายมลพิษ(ควันดำ) เกินที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดมลพิษยานพาหนะ ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งที่จะให้จังหวัดขอนแก่นมีคุณภาพอากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีเหมาะสมแก่การเป็นเมืองการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรม การคมนาคม และการท่องเที่ยวที่พักผ่อนหย่อนใจ ปี ๒๕๕๒ จังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวัง ตรวจวัดควันดำรถยนต์ มาแล้ว กว่า ๕๐๐ คัน มีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ๘๙.๓ % หากไม่ผ่านเกณฑ์ต้องปรับปรุงใหม่ ๓๐ วัน แบะปี ๒๕๕๕ จะมีการติดสติ๊กเกอร์สีฟ้าสำหรับรถที่ผ่านการตรวจวันดำและเกณฑ์มาตรฐาน สำหรับรถที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จะไม่มีโทษปรับ และมีอำนาจสั่งห้ามใช้ยานพาหนะ ห้ามใช้ชั่วคราว หรือห้ามใช่เด็ดขาด แก่รถคันนั้น(มาตรา ๖๔ มาตร ๖๕ มาตร ๖๖ และ๖๗) ในช่วงปีที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี นครราชสีมา ระยอง เชียงใหม่ ในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบ ตรวจจับ และห้ามใช้รถควันดำตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๖ การประชาสัมพันธ์การตรวจจับควันดำ การตรวจเตือนและการตรวจวัดมลพิษจากรถ การยกเลิกคำสั่งห้ามใช้รถ และจังหวัดขอนแก่นจะดำเนินการเปิดตัวโครงการในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ต่อไป พร้อมตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์ในห้วงเดือนมิพฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๕๕ ตรวจจับเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode