กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดปทุมธานี (MOU) ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย

วันที่ 14 พ.ค. 2555 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 
จังหวัดปทุมธานี (MOU) ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
        ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมุ่งมั่นจะสร้างความสามัคคีปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมไทย จังหวัดปทุมธานีกับที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี สำนักงานสัสดีจังหวัดปทุมธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 รวมทั้งสิ้น 10 หน่วยงาน ได้มีความตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ และฟื้นฟูประชาธิปไตย เพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงานตามแผนงานส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่จังหวัดปทุมธานี มีแนวทางในการดำเนินการโดยจังหวัดปทุมธานีเป็นแกนหลักในการบูรณาการส่วนราชการและหน่วยงานในพื้นที่ที่เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจไปสู่ราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ ผู้ปกครองท้องที่ (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ) ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา กลุ่มอาสาสมัคร องค์กรภาคประชาชน และประชาชนทั่วไป ทุกหน่วยงานในสังกัดพื้นที่จะดำเนินการสอดแทรกเนื้อหารเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการพิทักษ์รักษาสถาบันหลักของชาติ เข้าไปในหลักสูตรการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาในทุกระดับที่หน่วยงานได้จัดขึ้น ร่วมเผยแพร่และสร้างความตระหนักให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ ผู้ปกครองท้องที่ (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ) ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา กลุ่มอาสาสมัคร องค์กรภาคประชาชน และประชาชนทั่วไป ได้รับรู้และตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ส่งเสริมการดำเนินการตามแนวพระราชดำริในพื้นที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม จัดให้มีศูนย์เรียนรู้พระราชกรณียกิจของของสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกอำเภอเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้เรียนและเกิดความตระหนักในคุณูประการของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประชนในทุกพื้นที่ และประชาชนจะได้ยึดเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ปฏิบัติอย่างถูกวิธี และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode