กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
อำเภอนำพอง จังหวัดขอนแก่นประกาศเป็นพื้นที่ปลอดเหล้า-บุหรี่

วันที่ 14 พ.ค. 2555 )
 
อ.น้ำพอง เป็นพื้นที่ต้นแบบปลอดเหล้า-ปลอดบุหรี่ ขอนแก่น พัฒนา อ.น้ำพอง เป็นพื้นที่ต้นแบบปลอดเหล้า-ปลอดบุหรี่ เพื่อฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและถวายเป็นพระราชกุศล สู่สังคมอยู่ดีมีสุข ให้น่าอยู่ที่สุดในโลก  ที่วัดหนองกุง ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น จัดงานรวมพลังขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่นปลอดเหล้า-ปลอดบุหรี่ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "อำเภอน้ำพอง พื้นที่ต้นแบบปลอดเหล้า-ปลอดบุหรี่ เพื่อฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและถวายเป็นพระราชกุศล สู่สังคมอยู่ดีมีสุข และพัฒนาให้เป็นพื้นที่ต้นแบบ ที่น่าอยู่ที่สุดในโลก” โดยมีพระราชปริยัติโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสุชัย บุตรสาระ นายอำเภอน้ำพอง เป็นประธานพิธีเปิดงาน โดยมีหน่วยงานรัฐและเครือข่ายภาคประชาสังคมต่างๆเข้ามาร่วมงาน ได้แก่ พระสงฆ์ นายกเทศมนตรี นายก อบต. กำนันผู้ใหญ่บ้าน ครู สาธารณสุข ตำรวจ และเครือข่ายภาคประชาสังคม จำนวนกว่า 500 คน กิจกรรมฟังการแสดงสัมโมทนียกถา "สถานที่ราชการ งานศพและงานบุญประเพณีปลอดเหล้า-ปลอดบุหรี่ สังคมอยู่ดีมีสุข เพื่อฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและถวายเป็นพระราชกุศล” โดย พระราชปริยัติโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น และประธานเครือข่ายส่งเสริมพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมภาคอีสาน เวทีเสวนา "การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติรณรงค์ สถานที่ราชการ งานศพและงานบุญประเพณีปลอดเหล้า-ปลอดบุหรี่ สังคมอยู่ดีมีสุข” แบ่งกลุ่มย่อย "บทบาทการสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆ ในการขับเคลื่อนนโยบายสถานที่ราชการ งานศพและงานบุญประเพณีปลอดเหล้า-ปลอดบุหรี่ สังคมอยู่ดีมีสุข สู่การประกาศชัยชนะของทุกตำบลทุกหมู่บ้าน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี จากนั้นในช่วงบ่ายเป็นนพิธีประกาศเจตนารมณ์และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "อำเภอน้ำพอง พื้นที่ต้นแบบปลอดเหล้า-ปลอดบุหรี่ สู่สังคมอยู่ดีมีสุข เพื่อฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและถวายเป็นพระราชกุศล” โดยมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ ปลัดจังหวัดขอนแก่น มาเป็นประธานในพิธี นายสุชัย บุตรสาระ นายอำเภอน้ำพอง กล่าวว่า การดำเนินงานในครั้งนี้โดยการประสานความร่วมมือของเครือข่ายสังฆประชาพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำพอง ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มคนในพื้นที่อำเภอน้ำพอง ประกอบด้วย สภาสงฆ์อำเภอน้ำพอง สภาวัฒนธรรมอำเภอน้ำพอง โรงเรียนในพื้นที่อำเภอน้ำพองในสังกัดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25, องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และโรงพยาบาลน้ำพอง ที่มีเป้าหมาย คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนต่างๆทั้ง 168 หมู่บ้าน ในจำนวน 12 ตำบลของอำเภอน้ำพอง ให้ไม่เจ็บ ไม่ป่วย มีความอยู่ดีมีสุข มาตั้งแต่ปี 2543 มีสมาชิกจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งนี้ โดยการสนับสนุนเพิ่มเติมของศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ให้มีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนมาอย่างต่อเนื่องตลอดมา โครงการที่สำคัญที่ได้ร่วมกันดำเนินงานมา ได้แก่ โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โครงการกลุ่มเพื่อนน้ำพอง เป็นต้น ส่วนโครงการที่มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและมีผลงานเชิงประจักษ์ จนได้รับการยอมรับให้เป็นพื้นที่ต้นแบบ คือ การแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งในระดับชุมชน คือ "โครงการวัดปลอดเหล้า เฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน และมีการขยายงานจากประเด็นเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปสู่บุหรี่ เป็นวัดปลอดเหล้าและปลอดบุหรี่ เป็นวัดส่งเสริมสุขภาพ สู่การจัดงานบุญกฐินและงานบุญประเพณีปลอดเหล้า ส่งเสริมและเชิดชูบุคคลต้นแบบลด ละ เลิกเหล้าตลอดชีวิตในปัจจุบัน นายอำเภอน้ำพอง กล่าวว่า สืบเนื่องจากปี พ.ศ.2554 และ พ.ศ.2555 ที่นับเป็นปีมหามงคล คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 อีกทั้งเป็นวาระ เฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวัน วิสาขบูชา 2555 นี้ด้วย ชาวอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น และหน่วยงาน องค์กรจากทุกภาคส่วน จึงได้ร่วมใจกันจัดงาน "งานรวมพลังขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่นปลอดเหล้า-ปลอดบุหรี่ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "อำเภอน้ำพอง พื้นที่ต้นแบบปลอดเหล้า-ปลอดบุหรี่ เพื่อฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและถวายเป็นพระราชกุศล สู่สังคมอยู่ดีมีสุข และพัฒนาให้เป็นพื้นที่ต้นแบบ ที่น่าอยู่ที่สุดในโลก” โดยจะร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ไว้เป็นหลักฐานและสักขีพยานให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ด้วยการรวมพลังจากภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนให้ทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน สนับสนุนยุทธศาสตร์รณรงค์ให้คนอีสานเลิกเหล้า เลิกบุหรี่ เลิกจน พัฒนาให้เป็นพื้นที่ต้นแบบ สู่สังคมอยู่ดีมีสุข มีวิถีชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จนสามารถสนองนโยบายจังหวัดขอนแก่น สู่การบรรลุเป็นจังหวัดที่น่าอยู่ที่สุดในโลก ต่อไป ให้การสร้างนโยบายสาธารณะเพิ่มเติม ทั้งในระดับอำเภอ ระดับตำบลและระดับหมู่บ้าน สนับสนุนรณรงค์เพื่อลด ละ เลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ รณรงค์ให้ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานประกอบการ ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการทำความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่มีพระชนพรรษา 84 พรรษา และขอสนับสนุนรวมพลังจากภาคีเครือข่าย ในการขับเคลื่อนให้ทุกตำบลทุกหมู่บ้าน สนับสนุนยุทธศาสตร์รณรงค์ให้คนอีสานเลิกเหล้า เลิกบุหรี่ เลิกจน พัฒนาให้เป็นพื้นที่ต้นแบบ สู่สังคมอยู่ดีมีสุข มีวิถีชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จนสามารถบรรลุเป็นจังหวัดที่น่าอยู่ที่สุดในโลก การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ของหน่วยงานองค์กรต่างๆทั้งในระดับจังหวัด และระดับประเทศที่ผ่านมา "การที่ทุกภาคส่วนที่ได้มาร่วมมือกัน จัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ในครั้งนี้ โดยการประสานงานความร่วมมือของทุกฝ่าย จะนำมาซึ่งมรรคผลและคุณงามความดี ที่ช่วยคุ้มกันลูกหลาน เยาวชนของเรา ให้ปลอดภัยจากอันตรายและผลกระทบต่างๆ อันเกิดจากการดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ และจากการสูบบุหรี่ จังหวัดขอนแก่น มีความยินดีที่จะร่วมกับทุกท่านขับเคลื่อนงานนี้ ให้ดีมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น พร้อมที่จะสนับสนุน การสร้างนโยบายสาธารณะเพิ่มเติม ทั้งในระดับอำเภอ ระดับตำบลและระดับหมู่บ้าน สนับสนุนรณรงค์เพื่อลด ละ เลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ รณรงค์ให้ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานประกอบการ ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการทำความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่มีพระชนพรรษา 84 พรรษา และขอสนับสนุนรวมพลังจากภาคีเครือข่าย ในการขับเคลื่อนให้ทุกตำบลทุกหมู่บ้าน สนับสนุนยุทธศาสตร์รณรงค์ให้คนอีสานเลิกเหล้า เลิกบุหรี่ เลิกจน พัฒนาให้เป็นพื้นที่ต้นแบบ สู่สังคมอยู่ดีมีสุข มีวิถีชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จนสามารถบรรลุเป็นจังหวัดที่น่าอยู่ที่สุดในโลก ต่อไป” นายเสน่ห์ นนทะโชติ ปลัดจังหวัดขอนแก่น กล่าว.เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode