กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
นครปฐมเน้นป้องกันปราบปรามทุจริตภาครัฐ

วันที่ 10 พ.ค. 2555 )
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม
 
         นางวารุณี พงษ์ศิวาภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม ได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปี ๒๕๕๕ โดยเน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการในจังหวัดนครปฐมได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในทุกกิจกรรมทุกแผนงานโครงการที่ได้รับงบประมาณ โดยทางจังหวัดนครปฐมได้เน้นยุทธศาสตร์การปลูกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน ทั้งนี้กิจกรรมมีการเผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ในการสร้างราชการใสสะอาด ให้ข้าราชการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ มีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น โครงการไหว้พระ ๙ วัด โครงการช่อสะอาด ในส่วนของยุทธศาสตร์รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบความโปร่งใสของการดำเนินโครงการ สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อวินัย คุณธรรม และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริต และส่งเสริมให้มีผู้ส่วนได้ส่วนเสีย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าข่ายทุจริต รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในเว็ปไซต์จังหวัดนครปฐม www.nakhonpathon.go.th
    สำหรับยุทธศาสตร์การสร้างเสริมความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต เช่น โครงการฝึกอบรมระบบงบประมาณ ระบบสินทรัพย์ถาวร ระบบบัญชีแยกประเภท โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายต่อต้านการทุจริต การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และการตอบสนองข้อร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม (นรกิจ ศรัทธา/ข่าว : ๑๐ พ.ค. ๕๕)เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode