กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จ. สุรินทร์จัดกิจกรรมเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

วันที่ 3 พ.ค. 2555 )
สมทรง เผือกผล
 

นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า จังหวัดสุรินทร์กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2555 จังหวัดสุรินทร์ โดยได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และการธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่ พ.ศ. 2555 จังหวัดสุรินทร์ ตั้งอยู่ ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นอำนวยการศูนย์ มีปลัดจังหวัดสุรินทร์เป็นเลขานุการศูนย์

นอกจากนั้น ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ด้านต่าง ๆ เช่น ด้านกระบวนการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และกล่อมเกลาทางสังคม ด้านการสร้างกิจกรรมเสริมสร้างความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบัน ด้านกระบวนการสร้างเครือข่าย ด้านกระบวนการลดเงื่อนไขทางสังคมและการขยายผลตามแนวทางพระราชดำริ รวมทั้งด้านการประชาสัมพันธ์

ทั้งนี้ เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ และฟื้นฟูประชาธิปไตย ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐ ในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำรงไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์ น้อมนำพระราชดำริไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนในชาติมีความตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งความรู้รักสามัคคี และดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง

.............................................................................................

สมทรง เผือกผล ส.ปชส. สุรินทร์ /ข่าว

 

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode