กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
(ส.ปชส.ชลบุรี)ประชุมเตรียมความพร้อมบุคลากรอุดมศึกษาไทยสู่อาเซี่ยน

วันที่ 1 พ.ค. 2555 )
นายศิริชัย โสรเนตร
 
ประชุมเตรียมความพร้อมบุคลากรอุดมศึกษาไทยสู่อาเซี่ยน
                 มหาวิทยาลัยบูรพา จัดแถลงข่าวการประชุมวิชาการเตรียมความพร้อมบุคลากรอุดมศึกษาไทย สู่อาเซียน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
                 ที่ห้องวัลลีย์ ภาศิวมาศ อาคาร 50 ปี นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยนายอมร สินเธาว์ ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง แห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจักประชุมวิชาการเตรียมความพร้อมบุคลากรอุดมศึกษา ไทย สู่อาเซียน ซึ่งในปัจจุบันการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากและรวดเร็ว ทำให้อาเซียนต้องเผชิญสิ่งที่ท้าทาย ใหม่ ๆ มากมาย จำเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถจัดการกับปัญหาและสิ่งท้าทายต่าง ๆ อย่างมี ประสิทธิภาพ ด้วยเหตุผลดังกล่าวอาเซียนจึงเห็นชอบร่วมกัน ให้มีการรวมตัวของอาเซียน เพื่อสร้างอาเซียนให้มีสถานะเป็นนิติบุคคล และกำหนดให้มี 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน ซึ่งประกอบด้วย ด้านการเมือง ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านเศรษฐกิจ อิทธิพลของการรวมตัวของประชาคมอาเซียนต่อการศึกษาไทย จะมีผลทำให้มีการเคลื่อนย้าย แรงงานโดยเสรี มีการให้บริการการศึกษาโดยเสรี การยอมรับในมาตรฐานการศึกษา และปริญญา ร่วมกัน เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก ดังนั้นอุดมศึกษาไทย จึงจำเป็น อย่างยิ่งที่จะต้องปรับเปลี่ยน และกำหนดทิศทางเพื่อให้สามารถรับประเด็นท้าทายต่าง ๆ ได้อย่าง มีวิสัยทัศน์ และมียุทธศาสตร์ทั้งในด้านการกำกับดูแลทางวิชาการ และด้านการบริหารจัดการ อย่างมีธรรมาภิบาล โดยมีการเตรียมพร้อมในการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านต่าง ๆ พัฒนา และยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในทุกสายงาน และมีการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานด้านการจัดการศึกษาด้วย
.......................
นายศิริชัย โสรเนตร....ข่าว
1 พฤษภาคม 2555เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode