กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ชลบุรี จัดอบรมผู้ติดยาเสพติดเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินชีวิตในสังคม

วันที่ 26 เม.ย. 2555 )
 
         ชลบุรี จัดอบรมผู้ติดยาเสพติดเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินชีวิตในสังคม
        นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ เพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินชีวิตในสังคม รุ่นที่ 3 ซึ่งกำหนดอบรม จำนวน 9 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2555 ณ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 21 รักษาพระองค์ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตามที่รัฐบาลได้ กำหนดให้การแก้ไขปัญหาและป้องกันยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ที่ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง และน้อมนำกระแสพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในเรื่องยาเสพติดมาปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วง โดยใช้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด และได้กำหนดยุทธ์ศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเป็นยุทธศาสตร์หลัก กำหนดกลยุทธ์สำคัญที่จะดำเนินการ คือ 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดเป็นหลักในการขับเคลื่อนงานยาเสพ
ติดต่อไป      
        นายเลอสันต์ ศศิพงศ์ นายอำเภอเมืองชลบุรี กล่าวว่า ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะ ยาเสพติดอำเภอเมืองชลบุรี จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ เพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินชีวิตในสังคม รุ่นที่ 3 เพื่อนำแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดและผู้ติดยาเสพติด ซึ่งรองรับยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด มาจัดทำโครงการดังขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด จำนวน 77 คน เข้ารับการอบรมหลักสูตร 9 วัน เพื่อสร้างจิตสำนึก รู้จักผิดชอบชั่วดี ตำรงตนอยู่ในทางที่ถูกต้อง รู้จักปฏิเสธ และต่อต้าน ยาเสพติด ให้ผู้ติดยาเสพติดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ ได้รับการยอมรับจากสังคมในการดำรงชีวิต และลดปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรีอีกด้วย
        นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ซึ่งจะต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนในทุกพื้นที่ และมีความจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกัน ทุกภาคส่วน เพื่อนำผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เข้ารับการบำบัดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติ และเข้าร่วมเป็นผู้ประสานพลังแผ่นดินในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน การอบรมตามโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในครั้งนี้ จะสามารถช่วยลดปัญหาผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวข้อง และลดปัญหาในด้านต่างๆ ได้จนนำไปสู่หมู่บ้านและชุมชน ที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป
                                    ------------------------
                                                                                   ปริญญา/ข่าว/ภาพเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode