กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การเริ่มบังคับใช้กฏหมายพรบ.ควบคุมยาสูบ

วันที่ 24 เม.ย. 2555 )
 
การเริ่มบังคับใช้กฎหมายควบคุมยาสูบตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฯ ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นได้รับแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุข มีความห่วงใยสุขภาพคนไทย อยากให้ทุกคนมีสุขภาพดี ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ปลอดควันบุหรี่ เพื่อคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ ซึ่งเป็นประชาชนกลุ่มใหญ่ของประเทศ โดยในปี 2555 นี้ กระทรวงสาธารณสุข จะบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 อีก 2 ฉบับ ได้แก่ 1.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 15 พ.ศ.2554 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การแสดงคำหรือข้อความที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือจูงใจให้บริโภคในฉลากของบุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ ยาเส้นหรือยาเส้นปรุง ประกาศเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป เพื่อให้ผู้บริโภคไม่สับสนกับถ้อยคำที่ธุรกิจยาสูบใช้โฆษณาว่า ผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดนั้นๆ มีคุณภาพดี ไม่มีอันตราย หรือมีอันตรายน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นๆและฉบับที่ 2 คือ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 16 พ.ศ.2554 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การแสดงข้อความเกี่ยวกับสารพิษหรือสารก่อมะเร็งในฉลากของบุรี่ซิกาแรต 10 แบบ ประกาศเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2555 เป็นต้นไป โดยสาระสำคัญในประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 15 พ.ศ.2554 บังคับห้ามพิมพ์คำหรือข้อความ รูปภาพ หรือตัวอักษรสัญลักษณ์ 3 ลักษณะดังต่อไปนี้บนฉลาก ซอง กล่อง ภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ยาสูบ ได้แก่ 1. คำหรือข้อความที่ทำให้เข้าใจว่าบุหรี่มีระดับสารพิษน้อย ได้แก่ ไมลด์ (mild) มีเดียม (medium) ไลท์ (light) อัลตร้าไลท์ (ultra light) โลว์ทาร์ (low tar) 2. คำหรือข้อความที่แสดงกลิ่นหรือรส ได้แก่ คูล (cool) ไอซ์ (ice) ฟรอซท์ (frost) คริส์ป (crisp) เฟรซ (fresh) มินท์ (mint) เมลโล่ว์ (mellow) ริช (rich) ฉุนหรือฉุนพิเศษ และ3.คำหรือข้อความที่แสดงคุณสมบัติหรือคุณภาพบุหรี่ ได้แก่ สมูท (smooth) แนชเชอรัล (natural) สเปเชียล (special) จีนูอีน (genuine) ลูมินัส (luminous) เอ็กซตร้า (extra) พรีเมี่ยม (premium) อย่างดี และคัดพิเศษ โดยได้ผ่อนผันให้ผู้ประกอบการขยายเวลาให้ผู้ประกอบการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายภายในวันที่ 21 มีนาคม 2555 โดยสาระสำคัญในประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 16 พ.ศ.2554 บังคับให้ผู้ผลิตหรือนำเข้าบุหรี่ พิมพ์ข้อความแสดงชื่อสารพิษหรือสารก่อมะเร็งที่มีในบุหรี่ บนซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต กล่อง หรือกระดาษหุ้มซอง หรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต ซึ่งเป็นการดำเนินการตามแนวปฏิบัติของกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก ที่กำหนดให้ประเทศภาคีสมาชิกควรหมุนเวียน สับเปลี่ยนข้อความและ คำเตือนเกี่ยวกับสารพิษ สารก่อมะเร็งเป็นระยะๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยบังคับให้เพิ่มข้อความแสดงชื่อสารพิษและสารก่อมะเร็ง จากเดิมที่มีเพียง 2 แบบ เป็น 10แบบ ได้แก่ 1.ควันบุหรี่มีสารพิษไฮโดรเจนไซยาไนด์ 2.ควันบุหรี่มีสารคาร์บอนมอนอกไซด์ 3.ควันบุหรี่มีสารพิษมากกว่า 250 ชนิด 4.ควันบุหรี่เป็นสารพิษสำคัญที่สุดในบ้าน 5.ควันบุหรี่มีสารก่อมะเร็งฟอร์มาลดีไฮด์ 6.ควันบุหรี่มีสารก่อมะเร็ง เบนโซไพรีน 7.ควันบุหรี่มีสารก่อมะเร็งไนโตรซามีน 8.ควันบุหรี่เป็นสารก่อมะเร็งที่สำคัญที่สุดของมนุษย์ 9.ควันบุหรี่มีสารกัมมันตรังสีโพโลเนียม 210 และ 10.ควันบุหรี่มีสารเสพติดนิโคติน โดยพิมพ์บนพื้นที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่บนซองบุหรี่ รวมทั้งต้องพิมพ์หมายเลขสายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 ด้วย เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งบริการ เมื่อต้องการเลิกสูบบุหรี่ โดยได้ผ่อนผันให้ผู้ประกอบการขยายเวลาให้ผู้ประกอบการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายภายในวันที่ 25 เมษายน 2555 ทั้งนี้ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตหรือนำเข้าบุหรี่ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายทั้ง 2 ฉบับอย่างเคร่งครัด โดยหากพบไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจะมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2555 นี้ องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดประเด็นในการรณรงค์ ว่า Tobacco Industry Interference (การแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบ) และเน้นที่การตอบโต้เปิดโปง กลลวงของอุตสาหกรรมยาสูบ เพื่อให้ผู้กำหนดนโยบาย และสาธารณชนได้รับรู้ข้อมูล เกิดความตื่นตัว รู้ทันกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมยาสูบทุกรูปแบบ และมีมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR : Corporate Social Responsibility)ของอุตสาหกรรมยาสูบ ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode