กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลยเปิด “อาคารหน่วยทดสอบวัสดุ”

วันที่ 24 เม.ย. 2555
 
 ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิด อาคารหน่วยทดสอบวัสดุ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย ปัจจุบันการก่อสร้างได้กระจายไปสู่ส่วนราชการต่างๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก เช่นงานก่อสร้างถนน งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างสะพาน ดังนั้นมาตรฐานในการก่อสร้าง จึงมีความสำคัญเพราะหากการก่อสร้างไม่มีมาตรฐานแล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ความปลอดภัยอันเนื่องมาจากภัยพิบัติจากสิ่งก่อสร้างเราสามารถป้องกันหรือบรรเทาไม่ให้เกิดความรุนแรงได้ โดยการยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง มีภารกิจด้านการทดสอบวัสดุสำหรับการก่อสร้าง โดยเฉพาะสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย ถือเป็นช่างประจำจังหวัดที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน ในการกำกับดูแล สิ่งก่อสร้างต่างๆในจังหวัด ให้ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ จากยุทธศาสตร์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่เป็นการส่งเสริมงานด้านสิ่งก่อสร้างให้มีคุณภาพและมาตรฐานดีขึ้น จึงกำหนดให้มีการทดสอบวัสดุก่อสร้าง ซึ่งอยู่ภายในยุทธศาสตร์ด้านการบริการด้านช่าง ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งของกรม ที่เป็นวาระของปี 2554-2555 โดยการจัดตั้งศูนย์ทดสอบวัสดุ จำนวน 14 ศูนย์ และหน่วยทดสอบวัสดุ จำนวน 63 แห่ง ทั่วประเทศ ซึ่งมีความพร้อมทั้งด้านสถานที่ เครื่องมือ และบุคลากร เพื่อเป็นหน่วยทดสอบคุณสมบัติของวัสดุก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของงานบริการด้านช่าง และมีการใช้วัสดุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดและมีความมั่นคงแข็งแรง ซึ่งสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลยมีหน่วยที่ให้บริการทดสอบวัสดุแก่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode