กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดขอนแก่นประสบภัยแล้ง ๒๖ อำเภอราษฎรเดือดร้อน ๒๒๘,๐๙๑ ครัวเรือน

วันที่ 23 เม.ย. 2555 )
 
จังหวัดขอนแก่นประกาศภัยแล้งแล้ว ๒๖ อำเภอ๒๒๘,๐๙๑ ครัวเรือน จังหวัดขอนแก่นประสบปัญหาภัยแล้ง ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ เนื่องจากไม่มีฝนตกในพื้นที่ ประกอบกับแหล่งน้ำสำหรับกักเก็บน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการส่งผลให้ราษฎรได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรซ้ำซากเป็นประจำทุกปี ในวันนี้ (๒๓ เมษายน ๒๕๕๕) เวลา ๑๐.๐๐ น ณ ห้องดอกคูน ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๕ เพื่อรับทราบข้อมูลสถานการณ์น้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำของประเทศและแน้วโน้มสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้น กำหนดแนวทางและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๕ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือผุ้ประสบภัย โดยมีนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยเป็นประธานประชุมทางไกลผ่านระบบVIdio ConFerence จากห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยในภาพรวมทั้งประเทศมีพื้นที่ประสบภัยแล้ง ๔๘ จังหวัด ๔๓๒ อำเภอ ๓,๔๗๑ ตำบล ๓๑,๙๘๐ หมู่บ้าน ขณะนี้ทางกระทรวงมหาดไทยได้ช่วยเหลือด้านปศุสัตว์จัดหาพืชอาหารสัตว์ วัคซีน เวชภัณฑ์ให้กับจังหวัดขอนแก่น ๒๐,๐๕๐,๐๐๐ บาทและส่งรถบรรทุกน้ำช่วยเหลือเกษตรกร จำนวน ๔ คัน และทางกระทรวงมหาดไทยได้มีการติดตามสถานการณ์ภัยแล้งใน ๓ จังหวัด คือ จังหวัดเชียงราย จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้สรุปสถานการณ์ภัยแล้งของจังหวัดขอนแก่นผ่านระบบVIdio ConFerence ทั่วประเทศ นางสุพรรัตน์ แสงมาลี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า จังหวัดขอนแก่นประสบปัญหาภัยแล้ง ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ เนื่องจากไม่มีฝนตกในพื้นที่ ประกอบกับแหล่งน้ำสำหรับกักเก็บน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการส่งผลให้ราษฎรได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรซ้ำซากเป็นประจำทุกปี ,พื้นที่ประสบภัยจังหวัดขอนแก่น มี ๒๖ อำเภอ ๑๙๖ ตำบล ๒,๐๙๖ หมู่บ้านคิดเป็นร้อยละ ๘๙.๙๒ ของหมู่บ้านทั้งจังหวัด ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ๙๖๕,๔๔๓ คน ๒๒๘,๐๙๑ ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ ๔๒.๙๔ ของครัวเรือนทั้งจังหวัด ๕๓๑,๑๙๒ ครัวเรือน ส่วนความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจ แนวทางการให้ความช่วยเหลือ มอบอำนาจการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ อำเภอละ ๑ ล้านบาท เป็นเงิน ๒๖ ล้านบาทดำเนินการช่วยเหลือในระยะเร่งด่วน เป่าล้าบ่อบาดาล ๘๖๒ บ่อซ่อมแซมระบบประปา ๓๒๑ แห่ง แจกจ่าน้ำไป ๑๗ อำเภอปริมานน้ำ ๗๕๖,๐๐๐ ลิตร จัดหาภาชนะรองรับน้ำ ๒๘๔ ใบ ซ่อมแซมบ่อบาดาล ๖๙๔ บ่อ ทำฝายกระสอบทรายกั้นน้ำ ๓๒ แห่ง ใช้เงินงบประมาณไปทั้งสิ้น ๔๙,๐๙๗,๐๐๐ บาท ส่วนสภาพน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ ฯวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ เก็บกักน้ำปริมาตร ๙๖๙.๓๔ ล้าน ลบ.เมตรน้อยกว่าปี ๒๕๕๔ ในช่วงเวลาเดียวกันที่มีปริมาณน้ำ ๑,๐๗๗.๔๔ ล้านลบ.เมตร คิดเป็น ๔๔.๓๒ % สภาพน้ำในแม่น้ำชีและน้ำพอง ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ พร้อมมีการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๕ แจ้งให้อำเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยและแจ้งประชาสัมพันธ์จังหวัด/อำเภอให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยแล้ง ขอให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของน้ำ และการใช้น้ำอย่างประหยัด ตลอดจนการปลูกพืชใช้น้ำน้อยในฤดูแล้ง ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode