กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
(ส.แชส.ชลบุรี)เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันที่ 22 เม.ย. 2555 )
นายศิริชัย โสรเนตร
 
เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
             องค์การบริหารส่วนตำบลมาบโป่ง เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล มาบโป่ง เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา
              ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมาบโป่ง นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล มาบโป่ง โดยมีนายสรายุทธ วงศ์แสงทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบโป่ง ได้กล่าวถึง วัตถุประสงค์ ซึ่งในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลมาบโป่ง ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและ เยาวชนเป็นอย่างมาก โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนความรับผิดชอบต่อท้องถิ่น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลมาบโป่ง ได้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 และได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่นั้น แต่ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมาบโป่ง ไม่มีอาคารสถานที่ ในการจัดการเรียนการสอนเป็นของตนเอง ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบล มาบโป่ง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 รอบที่ 1 โครงการยกระดับการศึกษาท้องถิ่นในการก่อสร้างอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 หลัง ในงบประมาณ สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และเสริมสร้างให้เด็กปฐมวัยได้มีการพัฒนาอย่าง สมดุล เป็นคนดี คนเก่ง และเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป
......................
นายศิริชัย โสรเนตร....ข่าว
22 เมษายน 2555เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode