กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
สภากาชาดไทยพบสื่อมวลชน ประจำปี 2562

วันที่ 7 ก.ย. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)

วันนี้ (6 กันยายน 2562) เวลา 18.00 น. นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงาน "สภากาชาดไทยพบสื่อมวลชน” ประจำปี 2562 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมนารายณ์ โดยมี สื่อมวลชนทุกแขนง คณะผู้บริหารสภากาชาดไทย และเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย เข้าร่วมงาน

การจัดงาน "สภากาชาดไทยพบสื่อมวลชน” ประจำปี 2562 จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562  เวลา 17.00-21.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมนารายณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารของสภากาชาดไทย แก่สื่อมวลชนและนำไปเผยแพร่ สู่สาธารณชนได้ อีกทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของสภากาชาดไทยกับสื่อมวลชน นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนรุ่นใหม่และเป็นการขยายช่องทางการส่งข่าวสารไปยังสาธารณชนแบบบูรณาการเชิงรุกมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การออกบูธ (marketplace) แนะนำภารกิจและแสดงผลงานของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดสภากาชาดไทย จากทั้งหมด 25 หน่วยงาน อาทิ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สำนักงานอาสากาชาด สำนักงานยุวกาชาด สถานเสาวภา โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ศูนย์รับบริจาคอวัยวะศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย และสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย กล่าวว่า "สภากาชาดไทยเป็นองค์การสาธารณกุศลระดับชาติ เป็นที่พึ่งของประชาชนและดำเนินการเพื่อมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากล เป็นองค์การ ที่มีลักษณะเป็นพลวัตและนวัตกรรม มีวิสัยทัศน์ที่จะก้าวไปข้างหน้า สู่ความเป็นเลิศ และเป็นไปตามคติทัศน์ของสภากาชาดไทย คือ การบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และมีพันธกิจที่สำคัญ อันได้แก่ การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย การบริการโลหิต และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดงานสภากาชาดไทยพบสื่อมวลชนในครั้งนี้ จึงถือเป็นวาระอันดีที่คณะผู้บริหารของสภากาชาดไทยและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย โดยเฉพาะกลุ่มเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ได้มาพบปะกับสื่อมวลชนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการช่วยเหลือ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติต่างๆ ตามพันธกิจของสภากาชาดไทย”

นางสาวกรองทอง เพ็ชรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย กล่าวว่า "จากร.ศ.112 สู่ 126 ปี ทุกภารกิจของสภากาชาดไทยจะไม่สามารถขับเคลื่อนได้ หากขาดแรงสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน รวมถึงสื่อมวลชน อาทิ สื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และ สื่อดิจิทัลในปัจจุบัน ที่มีบทบาทสำคัญในการกระจายข่าวสารของสภากาชาดไทยไปยังสาธารณชน ทั้งสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ สร้างความเลื่อมใสศรัทธา และให้ความรู้ อันเป็นประโยชน์แก่ประชาชน โดยไม่คิดมูลค่า”

*****************************
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode