กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ในงาน “เสริมสร้างความสัมพันธ์ในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2555

วันที่ 5 เม.ย. 2555
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ  ในงาน "เสริมสร้างความสัมพันธ์ในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2555

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 นายวีระ  ศรีวัฒนตระกูล  ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เป็นประธานเปิดงาน "โครงการสร้างเสริมความสัมพันธ์ในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ  ประจำปี 2555  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”  ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอสามร้อยยอด  โดยมีนายนรินทร์  ทรงนิพิฐกุล  นายอำเภอสามร้อยยอด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  นายกเทศมนตรีตำบลไร่ใหม่  ประธานชมรมผู้สูงอายุ  และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

สืบเนื่องจากประชากรผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น  อาจเนื่องมาจากประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างสะดวก  ซึ่งผู้สูงอายุมีทั้งช่วยเหลือตัวเองได้และไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้  ทำให้เกิดผลกระทบทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  เป็นสาเหตุให้เกิดความเครียด  เสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  และโรคหัวใจ  หน่วยงานภาครัฐจึงมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการรวมกลุ่มกัน  เพื่อจัดตั้งเป็นชมรมผู้สูงอายุในทุกชุมชน  จัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ซึ่งกิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุในทุกอำเภอ ได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  เกิดการประสานงานระหว่างเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ  แลพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้ดีขึ้น  สามารถพึ่งตนเองได้  รวมทั้งอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี  ผ่านกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ  การสาธิตการออกกำลังกายของผู้สูงอายุจากอำเภอหัวหิน  และสามร้อยยอด  การจัดนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในผู้สูงอายุ  และสิทธิประโยชน์ต่างๆ  การแสดงความสามารถของผู้สูงอายุเป็นต้น   

ปัจุจุบันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุครอบคลุมทั้ง 8 อำเภอ  จำนวน 111 ชมรม  ในส่วนของอำเภอสามร้อยยอด มี 9 ชมรม  จำนวนสมาชิก 3,463 คน  โดยในวันนี้มีสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าร่วมกิจกรรมรวมจำนวนทั้งสิ้น 900 คน
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode