กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ระนองเติมความรู้แก่ส่วนราชการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ภาษามือไทยขั้นพื้นฐาน

วันที่ 6 ก.ย. 2553 )
 
วันนี้ ( 6 ก.ย. ) ณ.โรงแรมไอเฟลอินน์ จังหวัดระนอง นายทวีศักดิ์ อาโอ๊ะ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง เป็นประธานการเปิดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ภาษามือไทยขั้นพื้นฐานแก่ส่วนราชการ ผู้พิการ และผู้สนใจทั่วไปเพื่อใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน จัดโดยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง นายทวีศักดิ์ กล่าวว่า สืบเนื่องมาจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ซึ่งเป็นหน่วยงานฟื้นฟูและกระตุ้นพัฒนาการของเด็กพิการทุกประเภท ตลอดจนเป็นหน่วยงานจัดอบรมและพัฒนาบุคลากรให้สามารถช่วยเหลือคนพิการในด้านต่างๆแต่ในปัจจุบันยังมีคนพิการอีกประเภทหนึ่งคือ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินไม่สามารถที่จะขอรับบริการจากหน่วยงานต่าง ๆได้ เนื่องจากติดปัญหาและมีข้อจำกัดในการสื่อสารที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีความรู้ด้านภาษามือไทยขั้นพื้นฐาน จึงทำให้เกิดอุปสรรคในการขอเข้ารับบริการดังกล่าว ดังนั้นทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองจึงร่วมมือกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงจัดการอบรมการใช้ภาษามือไทยขั้นพื้นฐานให้แก่ครูสอนพิเศษ ส่วนราชการ สถานประกอบการ ตลอดจนบุคลากรที่ทำงานกับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และยังเป็นไปตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2550-2554 ที่มุ่งเน้นให้มีระบบบริหารจัดการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพคนพิการมีสิทธิและโอกาสในการพัฒนาตนเอง ในทุกมิติของสังคม สามารถเลือกรูปแบบการบริการที่เหมาะสมตามความจำเป็นของแต่ละคนและสามารถดำรงชีวิตอิสระตาม พระราชบัญญัติส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 นายทวีศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการจัดการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้ภาษามือไทยในการสื่อสารกับคนพิการทางการได้ยินและสามารถสื่อสารกับผู้พิการได้ และยังเป็นการส่งเสริมความเข้าใจ วิถีชีวิตของคนพิการทางการได้ยินสบับสนุนให้เกิดเครือข่ายการให้บริการ และการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุขต่อไป./////เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode