กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
งานสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลมาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัลและมอบรางวัลแก่หน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ. ศ. ๒๕๖๑ (IPv6 Award ๒๐๑๘) (ศสช.ภาพ/ข่าว)

วันที่ 8 พ.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) จัดงานสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลมาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัลและมอบรางวัลแก่หน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (IPv6 Award ๒๐๑๘) ในวันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘. ๓๐-๑๖. ๐๐ น ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะกรุงเทพฯ โดยมี นายพลวรรธน์ วิทูรกลชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน พร้อมได้รับเกียรติ จากนางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้มอบโล่รางวัล
              
               ทั้งนี้ กรมประชาสัมพันธ์ นำโดย ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะ CIO กรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมงาน เพื่อรับโล่รางวัลหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อประชาสัมพันธ์ระบบศูนย์ข้อมูลมาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งเป็นแพลตฟอร์มกลางที่รองรับกระบวนการจัดทำและพิจารณามาตรฐานของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานต่างๆและให้บริการข้อมูลด้านมาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้บริการแก่หน่วยงาน ภาครัฐภาค เอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชนที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลแบบ Web Service หรือในรูปแบบที่เหมาะสมกับความพร้อมของหน่วยงาน

               นอกจากนี้ยังได้จัดพิธีมอบรางวัลแก่หน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ. ศ. ๒๕๖๑ โดยมีการจัดประกวดหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และในปี พ. ศ. ๒๕๖๑ นี้ถือเป็นปีที่ ๔ ของการประกวด ซึ่งได้เชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน เข้าร่วมงานโดยเริ่มประเมินความพร้อมระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ มีหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านตามเกณฑ์การประเมิน โดยแบ่งออกเป็น ๕ ประเภทดังนี้ ๑. หน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPV6 ติดต่อกัน ๔ ปี (หน่วยงานที่ได้รับรางวัลในปี ๒๕๕๘, ๒๕๕๙, ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑) ๒. หน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ๕ ด้านในระบบ DNS, Mail, Web, DNSSEC และ IPv6 Logo โดย กรมประชาสัมพันธ์ ได้ผ่านเกณฑ์พร้อมรับรางวัลในลำดับนี้ ๓. หน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ๔ ด้านในระบบ DNS, Mail, Web และ DNSSEC ๔. หน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ๓ ด้าน ในระบบ DNS, Mail, และ web สุดท้ายหน่วยงานที่มีการให้บริการเว็บเซอร์วิส (Web Service) ที่รองรับ IPv6

ชมภาพทั้งหมดที่
กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาชน
ภาพ,ข่าว : ศสช. (นายพุทธรัฐ,นายเชษฐ์ฯ)
ว/ด/ป. : ๘ พ.ค. ๖๒เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode