กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> รับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครพนักงานโครงการในตำแหน่ง ผู้ประสานงานด้านข่าวสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน

วันที่ 6 ก.ย. 2553
 
ประกาศรับสมัครพนักงาน
ด้วยฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยมีความประสงค์
จะรับสมัครพนักงานโครงการในตำแหน่ง ผู้ประสานงานด้านข่าวสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน
คุณสมบัติ
- ชาย / หญิง จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
- มีความสนใจในงานข่าว และทำงานด้านงานสื่อมวลชนอย่างน้อย ๒ ปี
- มีความสนใจงานด้านกฎหมาย และด้านสิทธิเสรีภาพ
- มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี (จะพิจารณาพิเศษ)

ภารกิจ
๑ ติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวด้านสื่อ
๒ ลงพื้นที่หาข้อมูล กรณีที่สื่อถูกคุกคาม
๓ ประสานงานข้อมูลกับองค์กรสื่อระหว่างประเทศ
๔ จัดอบรม สัมมนา ประชุมต่างๆ ที่แผนงานฝ่ายสิทธิฯ จะกำหนดขึ้น
๕ รับผิดชอบดำเนินกิจกรรมแผนงานทั้ง 6 ของฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ คือ
๕.๑ แผนงานด้านกฎหมาย โดยแผนงานนี้มีเป้าหมายเพื่อผลักดันกลไกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยจะมีการแบ่งแผนงานออกเป็น ๒ โครงการคือ ๑. โครงการผลักดันกลไกประกันเสรีภาพสื่อและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพผู้ประกอบ วิชาชีพตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ และ ๒. โครงการติดตามติดตามกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพสื่อ เช่น พรบ. จดแจ้งการพิมพ์ เป็นต้น
๕.๒ แผนงานจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังเพื่อสิทธิเสรีภาพสื่อ (Alert Network) เป็นแผนงานที่มีเป้าหมายเพื่อติดตามการคุกคามสื่อทั้งในส่วนกลางและท้องถิ่น ในทุกรูปแบบ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุชุมชน สื่อออนไลน์ ร่วมทั้งการช่วยแก้ปัญหากรณีที่สื่อถูกคุกคามทั้งในระดับนโยบายและระดับ ปฏิบัติการ เพื่อนำไปสู่การลดอัตราการคุกคามสื่อลง โดยจะมีการจัดตั้งผู้แทนสื่อท้องถิ่นจากทุกภูมิภาคเข้าร่วมเป็นเครือข่ายรวม ทั้งการจัดจ้างผู้ประสานงาน(Alert Coordinator) เต็มเวลาเพื่อทำหน้าที่ประสานงานเครือข่าย
๕.๓ แผนงานติดตามสถานการณ์สื่อ มีเป้าหมายเพื่อติดตามและรายงานสถานการณ์สื่อ โดยจะมีการจัดทำ Alert เพื่อรายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของสื่อ ผ่านทาง http://www.tja.or.th/ โดยจะจัดทำรายงานสองภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เผยแพร่ไปยังเครือข่ายพันธมิตร,องค์กรสื่อทั้งในท้องถิ่นและในต่างประเทศ
๕.๔ แผนงานด้านการศึกษาและวิจัยและงานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง มีเป้าหมายเพื่อจัดทำรายงานและวิจัยเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ เสรีภาพสื่อในประเทศไทย และจัดทำฐานข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕.๕ แผนงานรณรงค์ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ มีเป้าหมายเพื่อผลักดันให้มีการกำหนดนโยบายที่เหมาะสมและร่วมรณรงค์สิทธิ เสรีภาพสื่อในวันสำคัญต่างๆ เช่น วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก 3 พฤษภาคม, วันสิทธิมนุษยชน 10 ธันวาคม เป็นต้น รวมทั้งการจัดเวทีวิชาการต่าง ๆ เพื่อนำเสนอข้อมูล ความคิเดห็นและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา
๕.๖ แผนงานด้านการอบรมความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ. จดแจ้งการพิมพ์, พรบ. คอมพิวเตอร์, การเขียนข่าวไม่ให้ถูกฟ้อง เป็นต้น โดยจะมีการอบรมเพื่อให้ความรู้ ทบทวนประสบการณ์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และจะมีการจัดพิมพ์เอกสารผลสรุปการจัดอบรมและสัมมนาเผยแพร่ในวงกว้าง
ส่ง หลักฐานการสมัครประวัติการทำงานพร้อมรูปถ่าย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๓ มาที่ ๕๓๘/๑ ถนนสามเสน ดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ หรือ อีเมล์ที่ reporter@inet.co.th , tjareporter@gmail.comเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode