กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 29 เม.ย. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)

กรมประชาสัมพันธ์ จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 211A อาคารกรมประชาสัมพันธ์ โดยมี ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธาน ทั้งนี้ผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

กรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนายุทธศาสตร์ และแปลงนโยบายของรัฐบาล และสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นแผนการปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการทั่วไปของกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ ดังนั้น จึงต้องเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน ดำเนินการ ทั้งในด้านระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรม หรือ Application ที่ทันสมัย สำหรับใช้เป็นช่องทางการให้บริการ การบริหารจัดการ และการดำเนินงานตามพันธกิจของกรมประชาสัมพันธ์ โดยจำเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรควบคู่กันไป เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล เช่น การรักษาความลับข้อมูลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการ ประชาชน และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีเอกภาพ

ในการประชุมครั้งนี้ มีระดมความคิดเห็น ในการกำหนดทิศทางการทำงานของกรมประชาสัมพันธ์ ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมีการวิเคราะห์ข้อมูลความพร้อมของกรมประชาสัมพันธ์ ที่จะก้าวเข้าสู่ ยุคดิจิทัล พิจารณาความเหมาะสมของ ยุทธศาสตร์ในร่างแผนพัฒนาดิจิทัล ของกรมประชาสัมพันธ์ รับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผน เพื่อขับเคลื่อน กปส. ให้บรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ของ กปส. ต่อไป

 ภาพ/ข่าว (นายพุทธรัฐ,นายเชษฐ์)
ว/ด/ป. ๒๙ เม.ย. ๖๒
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode