กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
กรมควบคุมโรคสัมมนาเครือข่ายแนวร่วมจังหวัดควบคุมโรคเข้มแข็ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 22 มี.ค. 2555 )
 
กรมควบคุมโรคจัดสัมมนา สร้างแนวร่วม หนุนเครือข่ายอำเภอคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน”ประจำปี ๒๕๕๕ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายแพทย์กฤษฏา มโหทาน นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง การสร้างแนวร่วม หนุนเครือข่ายอำเภอคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี ๒๕๕๕ ในวันที่ ๒๑-๒๒ มีนาคม ณ โรงแรมพลูแมน จังหวัดข่อนแก่น หวังพัฒนากลไกและแนวทางสนับสนุนการดำเนินงานระหว่างเครือข่าย นายแพทย์กฤษฏา มโหทาน กล่าวว่า อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนเป็นนโยบาย ที่ นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรคได้ให้ความสำคัญและดำเนินการสนับสนุนในปี พ.ศ.๒๕๕๕ ให้เป็นนโยบายต่อเนื่องของกระทรวงสาธารณสุข โดยให้อำเภอเป็นจุดเชื่อมโยงการบริหารจัดการทรัพยากรในการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ โดยการมีส่วมร่วมระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานภาคีเครือข่ายประสานความร่วมมือ เพื่อพัฒนาอำเภอ ให้เกิดความเข้มแข็งแบบยั่งยืน ประกอบด้วยคุณลักษณะ ๕ ประการคือ มีการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับอำเภอ มีระบบระบาดวิทยาอำเภอที่ดี มีการวางแผนป้องกันควบคุมโรคกับสุขภาพ มีการระดมทุนหรือการสนับสนุนงบประมาณจากการวางแผนป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ มีการระดมทุนหรือการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นรูปธรรมและมีผลสำเร็จของการควบคุมโรคที่สำคัญที่เป็นปัญหา ในการประชุมครั้งนี้กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้บริหาร/ผู้เชี่ยวชาญภายนอกกระทรวงสาธารณสุขได้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด นายอำเภอ ประธานชมรม อสม. สื่อมวลชน ภาครัฐ เอกชนบุคลากรสาธารณสุข ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม ๙๕๐ คนมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจกำเครือข่ายหลักเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือการพัฒนาอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาและขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคอำเภอ ให้การพัฒนาอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ข่าว/พิมพ์  คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode