กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดระเบียบหอพัก โดยให้ผู้ประกอบการขออนุญาตจัดตั้งหอพักให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ

วันที่ 11 มี.ค. 2555 )
พมจ.อุตรดิตถ์
 
 นายรังสรรค์ วิสุทธิสระ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ แจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2507 และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพัก พ.ศ.2549 และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพัก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 กำหนดว่า สถานที่ใดที่มีผู้พักที่มีอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาในระดับไม่สูงกว่าปริญญาตรี พักอาศัยอยู่จำนวนตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป จะต้องมาจดทะเบียนจัดตั้งเป็นหอพักและต้องแยกเป็นหอพักชายและหอพักหญิง โดยสถานที่ที่เป็นหอพักภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2507 กำหนด มุ่งเน้นคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนให้พักอยู่ในหอพักที่สะดวก และปลอดภัย ดังนั้นจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการหอพัก ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมดูแลนักเรียน/นักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ในสถานประกอบการหอพักเสมือนเป็นบุตรหลานของตน ซึ่งการดำเนินกิจการหอพักดังกล่าวยังมีผู้ประกอบการบางแห่งยังไม่ได้ขออนุญาตจัดตั้งให้ถูกต้องตามกฎหมาย หากยังฝ่าฝืนจะต้องถูกดำเนินการตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2507 คือต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ไม่ว่าผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับหอพัก หรือกิจการที่มีลักษณะคล้ายหอพักแต่มีชื่อเรียกต่างกันไป เช่น บ้านให้เช่า ห้องแบ่งให้เช่า คอร์ท เกต์เฮ้าส์ แมนชั่น อพาร์ทเม้นท์หรือคอนโดมิเนียม หากมีการดำเนินกิจการเข้าข่ายประเด็นดังกล่าวจะต้องอยู่ในความควบคุมดูแลตามพระราชบัญญัติหอกพัก พ.ศ.2507 โดยขอให้ติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นคำจดทะเบียนได้ที่กลุ่มการพัฒนาสังคม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 0-5541-4061 และ 0-5541-1983
-----------------------------------------------------------------ข่าว/สุรีย์ แสงทอง สวท.อุตรดิตถ์เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode