กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
BioLineRx ประกาศเสนอขายหุ้น ADS และใบสำคัญแสดงสิทธิ

วันที่ 7 ก.พ. 2562 )
IQML
 
   BioLineRx Ltd. (NASDAQ/TASE: BLRX) ซึ่งเป็นบริษัทชีวเวชภัณฑ์ทางคลินิกที่มุ่งเน้นด้านเนื้องอกวิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้เริ่มเสนอขายหุ้น American Depositary Shares ("ADSs") ที่มีการรับประกันการจำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งแต่ละ ADS ถือเป็นหนึ่งหุ้นสามัญของบริษัท และจะเสนอขายควบคู่ไปกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ADSs ตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ สำหรับหลักทรัพย์ทั้งหมดนั้นจะเสนอขายโดยบริษัท BioLineRx การเสนอขายจะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด และไม่สามารถรับประกันได้ว่าการเสนอขายจะเสร็จสมบูรณ์หรือไม่หรือเมื่อใด รวมทั้งไม่สามารถรับประกันขนาดหรือเงื่อนไขที่แท้จริงของการเสนอขาย

          BioLineRx คาดว่าจะใช้เงินสุทธิจากการเสนอขายหุ้นดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท ซึ่งอาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง เงินทุนหมุนเวียนการดำเนินงานและเงินทุนสำหรับการทดลองทางคลินิก

          บริษัท Oppenheimer & Co. Inc. ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการในการเสนอขายหุ้นแต่เพียงผู้เดียว

          หลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในข้างต้นจะถูกนำออกขายตามแบบคำขอจดทะเบียน (แบบเลขที่ 333-222332) ที่ได้มีการยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("SEC") ก่อนหน้านี้ และทางคณะกรรมการได้ประกาศให้มีผลบังคับใช้ การเสนอขายใดๆ จะกระทำผ่านทางหนังสือชี้ชวนและหนังสือชี้ชวนประกอบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแบบคำขอจดทะเบียนดังกล่าว โดยหนังสือชี้ชวนเบื้องต้นและหนังสือชี้ชวนเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหลักทรัพย์จะถูกยื่นต่อ SEC และจะมีอยู่บนเว็บไซต์ของ SEC ที่ www.sec.gov สำหรับสำเนาของหนังสือชี้ชวนเบื้องต้นและหนังสือชี้ชวนที่แนบมา อาจขอรับได้จากบริษัท Oppenheimer & Co. Inc. โดยส่งถึง: Syndicate Prospectus Department, 85 Broad Street, 26th Floor, New York, New York 10004 ทางโทรศัพท์ที่ 212- 667-8055 หรือทางอีเมลที่ EquityProspectus@opco.com

          ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ใช่การเสนอขาย หรือการชักชวนให้เสนอซื้อ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขตอำนาจใดๆ ก็ตาม ที่การเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าว เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ก่อนที่จะมีการจดทะเบียนหรือผ่านคุณสมบัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจนั้น

          เกี่ยวกับ BioLineRx

          BioLineRx เป็นบริษัทชีวเวชภัณฑ์ทางคลินิกที่มุ่งเน้นด้านเนื้องอกวิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา บริษัทมีใบอนุญาตสารประกอบใหม่ พัฒนาสารประกอบเหล่านั้นผ่านขั้นตอนก่อนการดำเนินการทางคลินิกและ/หรือในขั้นตอนทางคลินิก จากนั้นจึงร่วมมือกับบรรดาบริษัทเวชภัณฑ์เพื่อการพัฒนาขั้นสูงทางคลินิกและ/หรือเพื่อการค้าพาณิชย์

          สารประกอบชั้นนำของ BioLineRx ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นตัวยารักษาโรค ได้แก่ BL-8040 สำหรับการรักษาโรคมะเร็ง โดยบริษัทประสบความสำเร็จในการศึกษายาใหม่ดังกล่าวในระยะที่ 2a สำหรับการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดไมอิลอยด์ ("AML") ที่กลับมาเป็นซ้ำ/ดื้อต่อการรักษา (relapsed/refractory) และอยู่ในระหว่างการศึกษาระยะที่ Phase 2b สำหรับการรักษาโรค AML ด้วยการให้ยาเคมีบำบัดในขนาดสูง (consolidation treatment) รวมทั้งได้ริเริ่มการศึกษาระยะที่ 3 ในการปลดปล่อยเซลล์ต้นกำเนิดจากไขกระดูกเข้าสู่กระแสเลือด (Stem Cell Mobilization) เพื่อการปลูกถ่ายไขกระดูดโดยใช้สเต็มเซลล์ของตนเอง (autologous transplantation) ขณะที่สารประกอบชั้นนำอีกตัว ได้แก่ AGI-134 ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาสำหรับการรักษามะเร็งชนิดก้อนหลายชนิดด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด โดยบริษัทได้เริ่มการศึกษา AGI-134 ในระยะที่ 1/2a ไปเมื่อไม่นานมานี้ นอกจากนี้ BioLineRx ยังได้ร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Novartis เพื่อร่วมกันพัฒนาสารประกอบที่มีศักยภาพเป็นตัวยาใหม่จากอิสราเอล รวมทั้งทำข้อตกลงความร่วมมือกับ MSD (หรือที่รู้จักในชื่อ Merck ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา) โดยบริษัทกำลังทำการศึกษาในระยะที่ 2a สำหรับการรักษาโรคมะเร็งตับอ่อนโดยใช้ BL-8040 ร่วมกับยา KEYTRUDA(R) (pembrolizumab) ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว ขณะเดียวกัน BioLineRx ยังได้ทำข้อตกลงความร่วมมือกับ Genentech Inc. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Roche Group เพื่อวิจัยการใช้สาร BL-8040 ร่วมกับยา atezolizumab ของ Genentech ในการศึกษาระยะที่ 1b/2 สำหรับการรักษาโรคมะเร็งชนิดก้อนหลายชนิดและ AML

          ข้อความต่างๆ ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ ที่เกี่ยวกับการคาดการณ์ในอนาคตของ BioLineRx ถือเป็น "ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต" ตามที่นิยามไว้ในกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 ข้อความเหล่านี้ประกอบด้วยคำ เช่น "อาจ" "คาด" "คาดการณ์" "เชื่อ" และ "ตั้งใจ" และอธิบายความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหล่านี้ มีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ทั้งที่ทราบและไม่ทราบ ที่อาจเป็นสาเหตุให้ผลลัพธ์ ผลการดำเนินงาน หรือผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจริงของ BioLineRx แตกต่างออกไปอย่างมากจากผลลัพธ์ ผลการดำเนินงาน หรือผลสำเร็จในอนาคตที่แสดงหรือระบุเป็นนัยโดยข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ดังกล่าว ความเสี่ยงเหล่านี้ เช่น การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์กับผู้ร่วมโครงการ; ผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่แข่งขันได้และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี; ความเสี่ยงเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่; และความสามารถในการดำเนินการปรับปรุงทางด้านเทคโนโลยี ปัจจัยเหล่านี้และอื่นๆ ได้มีการอธิบายอย่างครบถ้วนมากขึ้นในส่วน "ปัจจัยเสี่ยง" ของรายงานประจำปีล่าสุดของ BioLineRx ในแบบฟอร์ม 20-F ที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 และเอกสารอื่นๆ ที่ BioLineRx ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ใดๆ ก็ตาม นำเสนอมุมมองของ BioLineRx ณ วันที่จัดทำและเผยแพร่ข่าวฉบับนี้เท่านั้น และไม่ควรยึดถือว่าเป็นมุมมองของบริษัทในวันต่อๆ มา BioLineRx ไม่ขอรับผิดชอบในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์เหล่านี้ให้เป็นปัจจุบัน เว้นแต่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode