กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
ประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ประจำกระทรวง ทบวง กรม

วันที่ 8 ม.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 199 คน)

                 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน โดย นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. เป็นประธานพร้อมกล่าวเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคาร ๓ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี โดยมี ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) กรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
               ด้วยปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรวดเร็ว และเป็นกลไกหนึ่ง ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาระบบราชการ เพื่อให้การขับเคลื่อนระบบการจัดการและการบริการภาครัฐ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และเพื่อให้ภาครัฐมีความพร้อมในการพัฒนาองค์กรและ ก้าวเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ดังนั้น เพื่อให้การกำหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ประจำกระทรวง ทบวง กรม สอดคล้องกับบริบทด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไป
               สำนักงาน ก.พ. จึงจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ประจำกระทรวง กรม รวมทั้งแนวทางการกำหนดรูปแบบทีมสนับสนุนการปฏิบัติงานของ (CIO) ให้มีความพร้อม เพื่อการปรับเปลี่ยนภาครัฐให้มีความทันสมัย และสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
 
ภาพ,ข่าว : ศสช. (นายเชษฐ์ฯ)
ว/ด/ป. : ๘ ม.ค. ๖๒เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode