กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุม คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (ศสช.ภาพ/ข่าว)

วันที่ 7 ม.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 125 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดการประชุม คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดย นางประภาศรี บุญวิเศษ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะ CIO กรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ นำคณะเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุม และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๑๐๘ ชั้น ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
               ในที่ประชุม มีการแจ้งเรื่องเพื่อพิจารณา โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ ส านักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน ๘ รายการ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการจัดทำระบบติดตามและประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสำนักงานคณะกรรมการการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ก.ถ.) โครงการจ้างพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ก.ถ.) โครงการพัฒนาระบบรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โครงการปรับปรุงระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ โครงการจัดทำระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมติดตั้ง โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทดแทนและเพิ่มเติม สำนักงานปลัด - สำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสำนักงาน คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
               พิจารณา โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน ๕ รายการ ประกอบด้วย โครงการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลการให้บริการ การเชื่อมโยงและบริหาร จัดการข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค (Innovation Data Linkage) โครงการพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ สำหรับการแก้ไขปัญหา ให้กับผู้บริโภคในทุกมิติ (Big Data) โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้วยระบบสนทนา ออนไลน์ (Chat Bot) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและธุรกิจ ตลาดแบบตรง (D-Submission) และโครงการพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ (Online Dispute Resolution : ODR)
              ส่วนของกรมประชาสัมพันธ์ เรื่องเพื่อพิจารณา ประกอบด้วยโครงการจัดทำเว็บไซต์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และ สื่อประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกรมประชาสัมพันธ์ และโครงการเสริมสร้างและพัฒนางานบริการประชาชนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนใบเดียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมประชาสัมพันธ์ โดยที่ประชุมมีการพิจารณาตามโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับเห็นชอบในการประชุม เพื่อดำเนินการตามมติที่ประชุมต่อไป
 
ภาพ/ข่าว : ศสช. (นายพุทธรัฐ)
ว/ด/ป. ๗ ม.ค. ๖๒เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode