กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
NRRUPR แลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างภาพลักษ์เชิงรุก KM ถ่ายภาพท่องเที่ยวเชิงเกษตร @100 ไร่

วันที่ 18 ธ.ค. 2561 )
 
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการถ่ายภาพประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์เชิงรุก เรื่อง NRRUPR : KM ถ่ายภาพท่องเที่ยวเชิงเกษตร @100 ไร่ ณ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม2561 โดยมีดร.ศิวพร แพงคำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากนั้นเป็นการแนะนำอุปกรณ์ถ่ายภาพ โดย บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ต่อด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ และฝึกปฏิบัติการแยกตามฐาน ประกอบด้วย ถ่ายภาพชมทุ่งคอสมอส ทุ่งทานตะวันหลังนา สวนไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ สะพานป่าไผ่ และGoat & Sheep Land การจัดโครงการถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์ฯ สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นที่รับทราบต่อสาธารณชน พร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับองค์กร ด้วยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันสื่อที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย คือ สื่อโซเชียลมีเดีย ถือได้ว่าเป็นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วและเข้าใจง่าย ด้วยเหตุนี้ งานประชาสัมพันธ์ จึงจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ฝึกเทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ รวมถึงเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ทักษะเกี่ยวกับการถ่ายภาพ พร้อมฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง นำไปสู่การปฏิบัติงานในหน้าที่แทนกันได้ ส่งผลต่อการพัฒนาสร้างภาพลักษณ์เชิงรุกให้กับมหาวิทยาลัยผ่านสื่อหลากหลายช่องทางอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังสามารถนำความรู้ไปแลกเปลี่ยนส่งต่อยังบุคลากรอื่นได้ถูกต้อง ทำให้เกิดการขับเคลื่อนภารกิจของมหาวิทยาลัยที่รวดเร็วยิ่งขึ้น และส่งผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริงเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode