กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตตรวจราชการที่ ๑๒ ตรวจราชการแบบบูรณาการปี ๒๕๕๕ ที่จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 23 ก.พ. 2555 )
 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตตรวจราชการที่ ๑๒ ตรวจราชการแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตตรวจราชการที่ ๑๒เป็นหัวหน้าคณะ ตรวจราชการแบบบูรณาการตามแผนการตรวจราชการร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงเ ตรวจราชการแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เน้นเรื่องการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น และการพัฒนาสติปัญญาเด็กปฐมวัย เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมเสียงแคน ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายแพทย์ ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๒ เป็นหัวหน้าคณะ ตรวจราชการแบบบูรณาการตามแผนการตรวจราชการร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงเพื่อการตรวจติดตามผลสัมฤทธิ์ของแผนงานโครงการสำคัญของแต่ละกระทรวงตามนโยบายรัฐบาลโดยปีงบประมาณ ๒๕๕๕กระทรวงสาธารณสุขได้เลือกโครงการจำนวน ๓ โครงการคือโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น โครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กปฐมวัย นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานว่า โครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กปฐมวัยจากรายงานการสำรวจสุขภาพโดยสำรวจระดับสติปัญญาเด็กอายุ ๖-๑๔ ปีพบเด็กมีคะแนนIQ เฉลี่ย ๙๑.๔ จุด และจำนวนเด็กร้อยละ ๔๔.๘ มีคะแนนIQ ระหว่าง ๗๐-๘๙ จุดดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือในการดำเนินการร่วมกัน พัฒนาแผนงานกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานที่มีอยู่บูรณาการให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาสติปัญญาเพิ่มขึ้น โดยเน้นที่กลุ่มหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดและเด็กปฐมวัย(อายุแรกเกิด- ๕ ปี) ให้ได้รับการเสริมสร้างปัญญา ให้เต็มศักยภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กไทยในเชิงรุก พัฒนาศักยภาพพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็กในครอบครัว ให้เข้าใจวิธีการส่งเสริมพัฒนาเด็กแรกเกิด- ๕ ปี สร้างภาคีเครือข่าย มีศักยภาพในการเสริมสร้างสติปัญญาเด็กตั้งแต่ในครรภ์มารดา เด็กแรกเกิดจนถึง๕ ปี และรัฐบาลให้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์เด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น โดยความร่วมมือภาคีเครือข่าย ๖ กระทรวง ซึ่งปัญญาตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างจริงจัง ตามนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติฉบับที่ ๑ (๒๕๕๓-๒๕๕๗ ) เน้นการพัฒนาอนามัยเจริญพันธุ์ในกลุ่มประชากรวัยรุ่นและเยาวชนก่อน ซึ่งจะส่งผลต่อการตั้งครรภ์ การติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ เน้นกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นอายุน้อยกว่า ๒๐ ปี ทั้งในและนอกระบบการศึกษา สถานประกอบการ สถานบันเทิง ชุมชนรณรงค์สร้างกระแสเพื่อปรับทัศนคติ ค่านิยมเรื่องเพศที่เหมาะสมและการป้องกันในวัยรุ่น ให้มีการใช้ถุงยางอนามัย คุมกำเนิด และให้จำนวนร้อยละของแม่อายุ ๑๐-๑๙ ปี ลดลง ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode