กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑

วันที่ 29 พ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 194 คน)

               สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล (คตน.)
               โดย ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ นำข้าราชการเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย
               ที่ประชุม มีการพิจารณาในหลากหลายหัวข้อ ได้แก่ ๑.การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยให้เร่งประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและการให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยในโครงการต่างๆของรัฐ เช่น การให้สินเชื่อของ พิโกไฟแนนซ์ นาโนไฟแนนซ์ เป็นต้น ๒.การติดตามแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเห็นควรจัดตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้กระทรวงศึกษาธิการ  และ กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นหน่วยงานร่วมในการดำเนินการแก้ไข พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ๓.การส่งเสริมให้นักเรียนและนักศึกษากลับมาพัฒนาบ้านเกิด โดยให้กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้นักเรียน และนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วนำความรู้ ความสามารถ กลับมาทำงานและพัฒนาบ้านเกิดของตนเองให้มากขึ้น ๔.การขับเคลื่อนสมุทรสาครสู่การเป็น Hub of Seafood ยุค ๔.๐ โดยข้อสั่งการ นรม. จากการประชุมนอกสถานที่ ณ จังหวัดสมุทรสาคร และเพชรบุรี วันที่ ๕-๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ให้ กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันผลักดัน จังหวัดสมุทรสาคร ให้เป็น Hub of Seafoodโดยส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการในกลุ่มประมง และการแปรรูปอาหารทะเลทั้งระบบให้มีศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้มากขึ้น ๕.แนวทางการดูแลความปลอดภัยจราจรรองรับเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๒ โดยให้ กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในทุกมิติ เช่นสาเหตุ หรือปัจจัยของการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงสถิติการเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและมาตรการในการวางแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ๖.มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ โดย ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวในช่วงต้นฤดูกาลท่องเที่ยว ประกอบด้วย โครงการ Amazing Thailand Grand Sale "Passport Privileges" ด้วย
 
ภาพ/ข่าว : ศสช. (นายเชษฐ์ฯ)
ว/ด/ป. : ๒๙ พ.ย. ๖๑เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode