กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งเครื่องผลักดันขยายผลนวัตกรรมและเทคโนโลยีรีไซเคิล ดึงเครือข่ายผู้ประกอบการร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Circular Economy ด้วย Innovation และ New Business Model

วันที่ 15 พ.ย. 2561 )
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
 

กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งเครื่องผลักดันขยายผลนวัตกรรมและเทคโนโลยีรีไซเคิล ดึงเครือข่ายผู้ประกอบการร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Circular Economy ด้วย Innovation และ New Business Model

          กระทรวงอุตสาหกรรม เร่งเครื่องผลักดันขยายผลนวัตกรรมและเทคโนโลยีรีไซเคิลทั้งผลงานของภาครัฐที่ดำเนินการโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และภาคเอกชน โดยหารือร่วมกับเครือข่ายผู้ประกอบการ มุ่งเป้าต่อยอดเชิงพาณิชย์ในวงกว้างด้วย Innovation   และ New Business Model ฉีกรูปแบบธุรกิจเดิม รองรับการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Circular Economy ที่มีการหมุนเวียนการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

          นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมหารือร่วมระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกับเครือข่ายผู้ประกอบการ เพื่อขับเคลื่อนสู่ Circular Economy ด้วย Innovation และ New Business Model ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยกล่าวว่า การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเป็นรูปธรรมด้วยนวัตกรรม (Innovation) และรูปแบบธุรกิจใหม่ (New Business Model) เป็นกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรของประเทศ  โดยการเปลี่ยนขยะหรือของเสียที่ถูกมองว่าเป็นปัญหากลับมาใช้ประโยชน์เป็นวัตถุดิบทดแทน เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติใหม่ หรือ "Waste to Resource” ตามแนวคิด Circular Economy  ซึ่งปัจจุบันกระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีรีไซเคิลที่เป็นเทคโนโลยีต้นแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และได้รับการพิสูจน์ความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีรวม 49 ชนิด โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (Industry Transformation Center: ITC) ด้านเทคโนโลยีรีไซเคิลและนวัตกรรมวัตถุดิบของกระทรวงอุตสาหกรรม  นอกจากนี้ ในส่วนของภาคเอกชน ยังมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีรีไซเคิลขยะหรือของเสียอีกหลายชนิด  ซึ่งหากกระทรวงอุตสาหกรรมและเครือข่ายผู้ประกอบการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกัน และ ปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎระเบียบที่เป็นปัญหาและอุปสรรค จะสามารถสร้างผู้ประกอบการใหม่ (Start-up) และยกระดับผู้ประกอบการ (Level-up) เดิม  เพื่อขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ในวงกว้าง ร่วมกันเปลี่ยนขยะหรือของเสียเป็นแหล่งทรัพยากรทดแทน ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติใหม่ ลดการเกิดขยะและปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ Circular Economy ได้อย่างเป็นรูปธรรม

          นายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมหารือในวันนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากเครือข่ายผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ผู้ประกอบการรวบรวมคัดแยกของเสีย  ผู้ประกอบการรีไซเคิล  ผู้ประกอบการกำจัดบำบัดของเสีย ไปจนถึงผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการนำของเสียไปใช้ประโยชน์ โดยทุกฝ่ายมีความเห็นพ้องและมุ่งหน้าไปในทิศทางเดียวกัน  นอกจากนี้ จากการหารือในครั้งนี้ สามารถระดมความเห็นแนวทางการผลักดันสู่ Circular Economy ด้วย Innovation และ News Business Model ได้หลายแนวทางซึ่งจะก่อให้เกิดรูปแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ ๆ (Start-up) และการยกระดับผู้ประกอบการ (Level-up) อาทิ การให้บริการ Waste Pre-treatment ที่แหล่งกำเนิดของเสีย เพื่อให้ง่ายต่อกระบวนการรีไซเคิลในขั้นตอนต่อไป  การให้บริการเช่า เช่น สารเคมีแทนการขายขาด โดยบริษัทผู้ผลิต/จำหน่ายเป็นผู้รับสารเคมีที่เหลือใช้และภาชนะที่บรรจุไป Reuse หรือ Recycle หรือจัดการตามหลักวิชาการต่อไป หรือการให้บริการเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตหรือรีไซเคิล ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  การออกแบบหรือปรับปรุงกระบวนการผลิต  รวมถึงกระบวนการบำบัดของเสีย เพื่อเอื้อต่อการนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด  การนำของเสียที่มีศักยภาพสูงในการีไซเคิล เช่น โลหะมีค่า ที่อยู่ในหลุมฝังกลบที่มีอยู่เดิมกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เป็นต้น 

          "ความร่วมมือระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม โดย กพร. กับเครือข่ายผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถ   เร่งดำเนินการได้อย่างทันที คือ การต่อยอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่มีอยู่ทั้งของ กพร. และเครือข่ายผู้ประกอบการ โดยเน้นการใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีอยู่อย่างเต็มที่ เพื่อให้สามารถรีไซเคิลขยะหรือของเสีย ประเภทอื่น ๆ ได้เพิ่มขึ้น  ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติใหม่  ลดการเกิดขยะและปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน   ผมเชื่อว่าตอนนี้มุมมองเราได้เปลี่ยนไปแล้ว คือ เราต้องเพิ่มมูลค่าทรัพย์บนดิน สินในเมืองที่เป็นวัตถุดิบที่อยู่ในรูปขยะหรือของเสีย ซึ่งจะเป็นฟันเฟืองหลักขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society และ Circular Economy” นายวิษณุ กล่าวทิ้งท้าย

          ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล ตั้งอยู่ในพื้นที่ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  โทรศัพท์ 0 2202 3897  วันนี้ พร้อมให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรมแล้ว
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode