กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
ประชุมสื่อสารแนวทางการเปลี่ยนผ่าน กรมประชาสัมพันธ์ เป็นรัฐบาลดิจิทัล

วันที่ 24 ต.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 275 คน)

             วันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ กรมประชาสัมพันธ์ จัดการประชุมสื่อสารแนวทางการเปลี่ยนผ่าน กรมประชาสัมพันธ์ เป็นรัฐบาลดิจิทัล ผ่านระบบ Teleconference ณ ห้องประชุม ๒๐๓ ชั้น ๒ อาคาร กรมประชาสัมพันธ์
              โดยมี นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธาน ทั้งนี้ นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ นำคณะเจ้าหน้าที่ ศสช.เข้าร่วมประชุมด้วย การประชุมในครั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมีมติเห็นชอบการพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามที่ สำนักงาน ก.พ. เสนอ เพื่อให้ภาครัฐมีกำลังคนมีทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสมที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งแนวทางดังกล่าวครอบคลุมการดำเนินการระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ กรอบแนวทางในการพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลเพื่อให้ทุกส่วนราชการใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐโดยจำแนก ตามความพร้อมและพัฒนาการขอส่วนราชการในการปรับเปลี่ยนเป็นองค์กรดิจิทัล ๓ ระยะ ได้แก่ ระยะเริ่มต้น (Early Stage) ระยะกำลังพัฒนา (Developing Stage) และระยะพัฒนาแล้ว (Mature Stage)
              ทั้งนี้ กรมประชาสัมพันธ์ได้จัดต้องคณะทำงานเปลี่ยนผ่านกรมประชาสัมพันธ์เป็นรัฐบาลดิจิทัลและการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ เพื่อพิจารณาผลการสำรวจใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการของกรมประชาสัมพันธ์ (มาตรการลด/เลิกใช้กระดาษ)และกำหนดกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคากรกรมประชาสัมพันธ์ โดยจำแนกออกเป็น ๖ กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหารส่วนราชการ (Executive) ผู้อำนวยการกอง (Management) ผู้นำนโยบายและวิชาการ (Academic) ผู้ทำงานด้านบริการ (Service) ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี (Technologist) และผู้ปฏิบัติงานกลุ่มอื่น (Other) เพื่อให้การพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลเป็นไปตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ รวมทั้งเพื่อให้การเปลี่ยนผ่าน กรมประชาสัมพันธ์ เป็นรัฐบาลดิจิทัลผ่านระบบ Teleconference ให้แก่บุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับทิศทางและเป้าหมายการปรับเปลี่ยนองค์การเป็นรัฐบาลดิจิทัลของกรมประชาสัมพันธ์ รวมทั้งแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ตามแนวทางที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด
 
ภาพ/ข่าว : ศสช. (นายเชษฐ์ฯ)
ว/ด/ป. : ๒๔ ต.ค. ๖๑เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode