กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โครงการ ๘๔ รอยยิ้มทำดีตามรอยพ่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 14 ก.พ. 2555 )
 
โครงการ ๘๔ รอยยิ้มทำดีตามรอยพ่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และพิการทางศรีษะและใบหน้า คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ ๘๔ รอยยิ้มทำดี เพื่อผู้พิการแต่กำเนิดของศรีษะและใบหน้า ตามรอยพ่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในวันนี้ ( ๑๔ กพ.๕๕) เวลา ๑๐.๐๐ น ณ ห้องประชุมอาคารสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี อนุสรณ์ ( อาคาร สว.๒) ชั้น ๓ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายทรงพล จำปาพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมกล่าวสนับสนุนโครงการ ๘๔ รอยยิ้มทำดี เพื่อผู้พิการแต่กำเนิดของศรีษะและใบหน้า ตามรอยพ่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ศาสตราจารย์.นายแพทย์ บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ประธานกรรมการมูลนิธิตะวันฉายกล่าวรายงานว่า โครงการ ๘๔ รอยยิ้มทำดีตามรอยพ่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วย มีภาวะความพิการแต่กำเนิดของศรีษะและใบหน้าที่ด้อยโอกาสจำนวน ๘๔ ราย ในกลุ่มผู้ป่วยโรคงวงช้าง จำนวน ๔๒ รายและกลุ่มภาวะพิการทางศรีษะใบหน้าและอื่นๆ จำนวน ๔๒ ราย ซึ่งเป็นการระดมเงินจากผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์จะช่วยเหลือผู้ป่วย ในรูปแบบ ๑ รอยยิ้ม ๑๐,๐๐๐ บาทโดยทางมูลนิธิตะวันฉายฯ ได้รับอนุญาตในการประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ จากสำนักแผนและกิจการพิเศษ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มูลนิธิตะวันฉาย เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และพิการทางศีรษะและใบหน้าภายใต้โครงการพระราชทานตะวันฉายการ ให้บริการดูแล รักษาผู้ที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่อย่างครบวงจร โดยความร่วมมือของคณะแพทยศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเป็นเวลากว่า 10 ปี โดยจากการได้รับพระราชทานพระราชานุญาตในการจัดตั้งโครงการ "ตะวันฉาย” เพื่อให้บริการและพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้าในประเทศไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทานตะวันฉาย ซึ่งมีแนวทางในการดำเนินกิจกรรมทั้งหมด 9 กิจกรรม และในส่วนของกิจกรรมที่ 5 ได้มีการก่อตั้ง "กองทุนตะวันฉาย” กองทุนเพื่อช่วยเหลือครอบครัวเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า โดยได้รับการบริจาคเงินจากผู้มีจิตศรัทธาสมทบเข้ากองทุน จนสามารถจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิเป็นผลสำเร็จ ภายใต้ชื่อ "มูลนิธิตะวันฉาย เพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้า” ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 โดยมูลนิธิมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรม เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้าผู้ยากไร้เพื่อเข้ารับการรักษา เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในการช่วยเหลือตนเองและครอบครัวผู้ป่วยและการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาศักยภาพผู้ป่วยปากแหว่งเพดาน โหว่ฯ พร้อมทั้งสนับสนุนด้านการเรียนการสอน การศึกษาวิจัยอันเป็นประโยชน์ต่อการดูแลกลุ่มผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ อย่างครบวงจร จากการที่คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาเป็นคณะแพทย์ที่มีความเป็นเลิศ ๑ ใน ๕๐ อันดับแรกของเอเชีย โดยทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้สนับสนุนการหรับผู้ป่วยเข้าดูแลรักษา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความสะดวกและมีประสิทธิภาพสูงสุดถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นการส่งเสริมให้คนในสังคมรู้จักการช่วยเหลือแบ่งปันแก่ผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสกลับมาเป็นบุคคลที่สมบูรณ์และมีคุณภาพต่อสังคม ส่งเสริมให้ภาครัฐและภาคเอกชนมีส่วนสนับสนุน การค้นหาและการช่วยเหลือในการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคงวงช้างและผู้ป่วยมีภาวะความพิการแต่กำเนิดของศรีษะและใบหน้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคอื่นๆ ดูแลการผ่าตัด ที่มีคุณภาพแล้วบุคลากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยไปปฏิบัติ และเผยแพร่สร้างแนวทางการดูแลผู้ป่วย ก่อให้เกิดความเข้มแข็งของเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยที่ยั่งยืนต่อไป งานนี้ พญ กอบกุลยา จึงประเสริฐศรี ศิษย์เก่าคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองนางสาวไทยอันดับ ๑ ปี ๒๕๕๒ ทูตวัฒนธรรมปี ๒๕๕๓ และเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปี ๒๕๕๓ สัมภาษณ์กลุ่มผู้ป่วยและผู้ปกครอง พร้อมแถลงข่าวสื่อมวลชน ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode