กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดขอนแก่นให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผุ้ประสบอุทกภัยครอบครัวละละ ๕,๐๐๐บาท จำนวน ๘,๖๖๑ ครัวเรือน

วันที่ 14 ก.พ. 2555 )
 
จังหวัดขอนแก่นการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดขอนแก่นรวม ๖ ครั้ง ๘,๖๖๑ ครัวเรือน นางสุพรรัตน์ แสงมาลี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ในส่วนของการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยได้ประชุมคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือฯผู้ประสบอุทกภัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔วลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นโดยมีนายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธาน ซึ่งการประชุมคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ ซึ่งเกิดอุทกภัยตั้งแต่เดือนกันยายน จนถึงปัจจุบัน มีพื้นที่ประสบภัย ๒๖ อำเภอ ๑๙๓ ตำบล ๒,๑๕๗ หมู่บ้าน ซึ่งปัจจุบันได้เข้าสู่สภาพปกติแล้วในบางพื้นที่ จังหวัดจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการฟื้นฟูฯตามคำสั่งจังหวัด ที่ ๓๕๓๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยอย่างบูรณาการในทุกๆด้าน และตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ ให้ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครอบครัวละ ๕,๐๐๐ บาท ครั้งที่ ๑ จำนวน ๓ อำเภอคือ อ.หนองเรือ ๔ ครัวเรือน ชุมแพ ๔๖๗ ครัวเรือน ภูผาม่าน ๙๘ ครัวเรือน รวม ๕๖๙ ครัวเรือนครั้งที่ ๒ จำนวน ๓๖ ครัวเรือน คือ อำเภอชุมแพ ๖ ครัวเรือน แวงใหญ่ ๙ ครัวเรือน ภูเวียง ๒๑ ครัวเรือน ครั้งที่ ๓ รวม ๖,๐๙๘ ครัวเรือน คืออ. หนองเรือ ๑๗๔ ครัวเรือน ชุมแพ ๔๕ ครัวเรือน ภูผาม่าน ๒ ครัวเรือน แวงใหญ่ ๑๒ ครัวเรือน ภูเวียง๑๔๖ ครัวเรือน อุบลรัตน์ ๒๕๒ ครัวเรือน บ้านแฮด๓๖๕ ครัวเรือน น้ำพอง ๓๓๑ ครัวเรือนแวงน้อย๔ ครัวเรือน มัลจาคีรี ๑๐๗ ครัวเรือน พล ๑๑ ครัวเรือน ชนบท ๙๙๘ ครัวเรือนหนองนาคำ๗๑ ครัวเรือน พระยืน๑๔๐ ครัวเรือน เมือง๓,๒๐๙ ครัวเรือน บ้านไผ่ ๒๓๐ ครัวเรือน และอำเภอ โคกโพธิ์ชัย จำนวน ๑ ครัวเรือน ครั้งที่ ๔ อำเภออุบลรัตน์ ๔ ครัวเรือน น้ำพอง ๑ ครัวเรือน ชนบท ๕ ครัวเรือน เมือง ๑,๘๖๑ ครัวเรือน บ้านไผ่ ๑ ครัวเรือน รวม ๑,๘๗๒ ครัวเรือน ครั้งที่ ๔ อำเภอน้ำพอง ๑ ครัวเรือน อ.เมือง ๒๙ ครัวเรือน รวม ๓๐ ครัวเรือน ครั้งที่ ๕ อ.เมือง ๕๖ ครัวเรือน ครั้งที่ ๖ อ.เมือง ๕๖ ครัวเรือน รวม ๖ ครั้ง ๘,๖๖๑ ครัวเรือน ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น ณ สถานีรถไฟขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจราชการโครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนถนนสายหลัก และโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย จังหวัดขอนแก่น เพื่อรับฟังความเสียหายทั้งทรัพย์สิน ไร่นา พืชสวน และการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น จากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลักและโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยจากสำนักทางหลวงที่ ๖(ขอนแก่น) และสำนักทางหลวงชนบทที่ ๖ (ขอนแก่น) ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode