กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข้าวสารภาครัฐ เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน

วันที่ 8 ส.ค. 2561 )

ในวันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐น. กรมประชาสัมพันธ์ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน ณ ห้องประชุม ๒๐๓ ชั้น ๒ อาคารกรมประชาสัมพันธ์

โดย นายเกษมสันต์ วีระกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นำคณะผู้บริหารประกอบด้วย นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งผู้อำนวยการ สำนัก/กอง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย

การประชุมในครั้งนี้ มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ คำสั่งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๖๑ เรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน และ มติที่ประชุมเตรียมความพร้อมในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ รวมถึงการ ร่าง ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับและความเข้าใจแก่ประชาชน พร้อมทั้งมีเรื่องเพื่อพิจารณาถึง การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการภายใต้ กปช. ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ประเด็นเรื่องการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ ทั้ง ระยะเร่งด่วน (ส.ค. - ก.ย. ๖๑) การดำเนินการปฏิบัติการข่าวสาร ๖ คณะ ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี แนวทางการเพิ่มและบริหารจัดการช่องทางการสื่อดิจิทัล การตั้งหน่วยงานเพื่อสร้างระบบบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ


ภาพ/ข่าว : ศสช. (นายเชษฐ์ฯ)

ว/ด/ป. ๘ ส.ค. ๖๑
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode