กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


เกาะติดสถานการณ์ >> อุทกภัย/วาตภัย
สรุปสถานการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ของจังหวัดนครปฐม ประจำวันที่ ๒7 ม.ค. ๕๕

วันที่ 27 ม.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 470 คน)
 
นายนิมิต จันทน์วิมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย ร.ต.พงศธร ศิริสาคร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม ในฐานะเลขานุการศูนย์ฯ แจ้งกับ นายมรกต คงทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ว่า จังหวัดนครปฐมได้รับผลกระทบจากอุทกภัย (น้ำเอ่อล้นตลิ่ง) ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔เป็นต้นมา มีพื้นที่ประสบอุทกภัยทั้งสิ้น ๗ อำเภอ ๑๐๔ ตำบล ๙๑๐ หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ๒๓๐,๑๖๕ คน ๘๕,๓๘๑ ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิตจำนวน ๓๙ ราย ความเสียหาย รวมมูลค่าความเสียหายในเบื้องต้นประมาณ ๒๑,๐๗๙,๐๒๕,๒๕๐ บาท บ้านเรือนได้รับความเสียหายบางส่วน ๕๔,๖๘๘ หลัง ถนนได้รับความเสียหาย ๘๕๔ สาย สะพาน ๔๒ แห่ง วัด๗๒ แห่ง โรงเรียน ๑๑๒ แห่ง สถานที่ราชการ ๖๙ แห่ง และสถานประกอบการ ๓๑๓ แห่ง
สำหรับด้านการเกษตร มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 6ธันวาคม 2554 จำนวน 7 อำเภอ ปรากฏว่าขณะนี้มีพื้นที่การเกษตรที่คาดว่าจะเสียหายสะสมจำนวน174,709.75 ไร่ เป็นข้าว 106,565.75 ไร่, พืชสวน 60,192 ไร่, พืชไร่ 7,952 ไร่ เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน 16,313 ราย และด้านประมง ความเสียหายเบื้องต้นเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 2๘ ธันวาคม 2554 มี 7 อำเภอ 7๓ ตำบล 44๗ หมู่บ้าน มีผู้เพาะเลี้ยงได้รับความเสียหายจำนวน 5,867 ราย พื้นที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 3๘,๒1๐.๘๕ ไร่ ๖,๑๖๓ บ่อ 1๙,๒๓5ตร.ม. (1) ปลาทุกชนิดในบ่อดิน/นาข้าว จำนวน 21,7๖2 ไร่ 4,657 บ่อ (2) กุ้ง จำนวน ๑๖,๔๔๙ ไร่1,๕06 บ่อ และ(3) กระชัง/บ่อซีเมนต์และอื่นๆ จำนวน 1๙,๒๓5 ตร.ม. ประมาณการมูลค่าความเสียหาย 1,๒๖๐,๕๔๖,๔๓๘ บาท ประมาณการวงเงินช่วยเหลือ 1๖3,๒3๔,๖๘๘ บาท
สถานการณ์น้ำ (ข้อมูล ณ ๑๗ ม.ค. ๕๕ ) ปริมาณน้ำที่ไหลออกจากพื้นที่จังหวัดนครปฐมมีมากกว่าปริมาณน้ำไหลเข้าจังหวัด จำนวน 2๐.๘๑ ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน มีพื้นที่น้ำท่วมขัง ๑๓๔,๔๘๓ ไร่ กรมชลประทานได้ทำการตั้งเครื่องสูบน้ำ 2๒๓ เครื่อง ในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำท่าจีน จำนวน 1๗๙ เครื่อง และพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำท่าจีน จำนวน ๔๔ เครื่อง เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย และเกษตรกรสวนผลไม้ อาทิ กล้วยไม้ ส้มโอ และการประมง และขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ได้คลี่คลายลงแล้ว แต่ยังมีอำเภอที่อยู่ในช่วงฟื้นฟูบูรณะ จำนวน ๖ อำเภอ คือ อำเภอพุทธมณฑล สามพราน นครชัยศรี กำแพงแสน เมืองนครปฐม และอำเภอดอนตูม และยังมีอำเภอที่ยังประสบปัญหาอุทกภัยอยู่บางส่วน คือ อำเภอบางเลน
ซึ่งในวันนี้(27 มค.55) เวลา 15.00 น. จังหวัดนครปฐม ได้มีการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด(ก.ช.ภ.จ.) หรือ ก.ช.ภ.จ.นครปฐม เพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ตามหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย(สุชาดา พรหมจำรัส/ส.ปชส.นครปฐม)เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode