กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

วันที่ 11 ก.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 283 คน)

               ในวันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑เวลา ๑๐.๐๐ น. นายจรูญ ไชยศร รองอธิบดี กรมประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ณ ห้องประชุม ๑ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ชั้น ๑๓ อาคาร ไอ.บี.เอ็ม โดยได้รับเกียรติจาก นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานกรรมการประชาสัมพันธ์รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นประธานในการประชุมประชาสัมพันธ์ ในการสื่อสารเพื่อสนับสนุนกระบวนการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
               รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเป็นรางวัลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ ๖๐ พรรษา ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ เป็นการตระหนักถึงพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพประชากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้งมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์ พิธีพระราชทานรางวัลจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๒ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ในส่วนระยะเวลาการดำเนินงาน ตั้งแต่บัดนี้จนถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นการคัดเลือกของคณะกรรมการระดับจังหวัด เดือนมกราคม ๒๕๖๑ –  เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ เป็นการคัดเลือกของคณะกรรมการส่วนกลาง วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการมูลนิธิฯ ตัดสินและประกาศรายชื่อ และในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ มีพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี สำหรับรางวัล แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ ๑.รางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประกอบด้วย เหรียญทองรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เข็มเชิดชูเกียรติทองคำพระราชทาน โล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ จำนวน ๑ รางวัล ๒.รางวัลคุณากร ประกอบด้วย เหรียญเงินมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เข็มเชิดชูเกียรติพระราชทาน และเกียรติบัตร จำนวน ๒ รางวัล ๓.รางวัลครูยิ่งคุณ ประกอบด้วย เหรียญทองแดงมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เข็มเชิดชูเกียรติพระราชทาน และเกียรติบัตร จำนวน ๑๗ รางวัล และ ๔.รางวัลครูขวัญศิษย์ ประกอบด้วย เข็มเชิดชูเกียรติพระราชทาน และเกียรติบัตร จำนวน ๑๔๖ รางวัล ในส่วนของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ได้จัดทำแผนสื่อสารและประชาสัมพันธ์กระบวนการคัดเลือก โดยจะมีการแถลงข่าวกระบวนการคัดเลือกรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ณ ห้องประชุมคุรุสภา มีการสัมภาษณ์กระบวนการคัดเลือกผ่านสื่อมวลชน ทั้งรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ และจัดทำแบนเนอร์เว็บไซต์ โดยขอความร่วมมือ จากหน่วยงานหลัก เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ไปยังกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนั้นในส่วนของโซเชียลมีเดีย จะแบ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในสถานศึกษาต่าง ๆ เช่น ไลน์ของกระทรวงศึกษาธิการ เฟสบุ๊ค และกลุ่มเป้าที่เป็นประชาชนทั่วไป ในส่วนของแบนเนอร์เว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์จะมีการลิ้งค์ ข้อมูลไปยัง www.PMCA.or.th โดยจะมีแบบฟอร์มการเสนอชื่อเพื่อส่งต่อไปยังคณะกรรมการจังหวัด
               ในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์ นายจรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้ทำคำร้องและทำนอง เพลง "ครูที่ศิษย์ศรัทธา" และมอบหมายให้วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ จัดทำเพลงเพื่อเผยแพร่ ไปยังสื่อต่าง ๆ ของทุกภาคส่วน เพื่อให้การประชาสัมพันธ์รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นไปอย่างกว้างขวางมากที่สุด
 
 
 ภาพ,ข่าว : ศสช. (นายเชษฐ์ฯ)
 ๑๑ ก.ค. ๖๑เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode