กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันที่ 4 ก.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 355 คน)

               ในวันพุธที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐น. กรมประชาสัมพันธ์ จัดการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยได้รับเกียรติ จากท่าน ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม และ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล
               ทั้งนี้ กรมประชาสัมพันธ์ มี พลโท สรรเสริญ กำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย ดร.จรูญ ไชยศร นางพิชญา เมืองเนาว์ และนางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นำคณะผู้บริหารประกอบด้วย นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ตามที่ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ได้ลงนามในคำสั่งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๖ ท่าน ได้แก่
                          - รองศาสตราจารย์เสรี วงษ์มณฑา               - รองศาสตราจารย์กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ
                          - ศาสตราจารย์ไชยา ยิ้มวิไล                       - นายเกษมสันต์ วีระกุล
                          - นายสหรัฐ สวัสดิ์อธิคม                            - นายณรงค์ โชคพิบูลการ
เพื่อให้การดำเนินการด้านประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างมีเอกภาพ เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในการประชุมมีเรื่องเพื่อพิจารณาเร่งรัดการดำเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติตามแผนปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
                           - แนวทางการจัดแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕)
                           - การจัดทำนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ ๖ "แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)"
                           - การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐเพื่อการรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน
                           - การพัฒนาหลักสูตรการสื่อสารในยุคลดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้าน การประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของประเทศ ที่ประชุมมีการมอบหมายหน้าที่ให้อนุกรรมการฯ รับผิดชอบ และจะมีการติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมต่อไป 
 
 
ภาพ/ข่าว : ศสช. (นายเชษฐ์)
ว/ด/ป. ๔ ก.ค. ๖๑เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode