กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
TDGA ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต กรุงเฮลซิงกิ เปิดประสบการณ์ดิจิทัลภาครัฐ เชิญผู้แทนสาธารณรัฐเอสโตเนียแลกเปลี่ยนทักษะดิจิทัล พร้อมมุ่งสู่ระบบราชการ ๔.๐ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ (ศสช./ภาพ,ข่าว)

วันที่ 14 มิ.ย. 2561 )
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA) จัดงานสัมมนา เปิดมุมมองการให้บริการงานภาครัฐต่อประชาชนด้วยทักษะดิจิทัล "Digital Connected: e-Estonia – Thailand” และการประชุมเพื่อหารือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากสาธารณรัฐเอสโตเนีย โดยพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาฯ มีผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ปลัดกระทรวง อธิบดีกรมหรือเทียบเท่า และผู้ว่าราชการจังหวัด เข้าร่วมกว่า ๓๐๐ คนเข้าร่วม ทั้งนี้ พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้ นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ
               รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเปิดสัมมนาฯ เปิดเผยว่า รัฐบาลกำลังเร่งดำเนินงานตามแผนการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ Digital Thailand ในด้านการพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล จึงเป็นที่มาของความร่วมมือในครั้งนี้ ที่ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจาก Information and communications technology หรือ e-Estonia Showroom ของสาธารณรัฐเอสโตเนียนำกรณีศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการภาครัฐสาหรับประชาชนมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับหน่วยงานภาครัฐไทย ซึ่งตรงกับเจตนารมณ์ของประเทศไทยในการนำรัฐบาลดิจิทัลมาขับเคลื่อนภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคธุรกิจ ให้ดำเนินไปพร้อมกันทั่วประเทศ โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ของภาครัฐ เช่น ด้านกฎหมาย ด้านบุคลากร ด้านเทคโนโลยีและเครื่องมือ เป็นต้น พร้อมทั้งกำหนดทิศทาง (Road Map) การทำงานของหน่วยงานภาครัฐให้มีการบูรณาการและเชื่อมโยงกัน เพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สามารถตรวจสอบได้ โปร่งใส และมีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเป็นระบบตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
               ทั้งนี้ คาดว่าข้าราชการระดับสูงที่เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ จะสามารถนำองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ต่างๆ เหล่านี้ ไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะด้านดิจิทัลในแต่ละส่วนงานได้อย่างสร้างสรรค์ และสามารถทำงานสอดประสานเชื่อมโยงกันได้อย่างมีเอกภาพ ตามโมเดลการพัฒนาประเทศ Thailand ๔.๐ ที่มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
               ด้าน นายศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เปิดเผยว่า สาธารณรัฐเอสโตเนียได้รับการยอมรับจากองค์กรระดับนานาชาติ ว่าเป็นประเทศที่มีระดับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับสูง ได้รับการจัดลำดับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Development Index) โดยองค์การสหประชาชาติ (United Nations) ปี ๒๕๕๙ อยู่ในอันดับที่ ๑๓ และได้คะแนนดัชนี Digital Economy and Society Index (DESI) สูงในด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลโดยรัฐบาลเพื่อให้บริการประชาชนอีกด้วย การมาเยือนของหน่วยงาน e-Estonia Showroom ในครั้งนี้ ได้นำองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ให้บริการแก่ประชาชนมาถ่ายทอด เช่น การให้บริการรัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ ของสาธารณรัฐเอสโตเนีย (e-Estonia) การเชื่อมโยงข้อมูล (X-road Information System) และ การพิสูจน์อัตลักษณ์ส่วนบุคคลผ่านบัตรสมาร์ตคาร์ด (e-ID) เป็นต้น

ชมภาพทั้งหมดได้ที่
กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาชน
ศสช. ภาพ/ข่าว
๑๔ มิ.ย. ๖๑เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode