กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดการประชุมภาคีเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดชลบุรี

วันที่ 12 มิ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 247 คน)

               ในวันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๔๕ น. นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมภาคีเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ซึ่งสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เป็นเจ้าภาพร่วมจัดขึ้นเพื่อสรรหาเยาวชนจิตอาสา มาอบรมให้ความรู้เรื่องการมีจิตอาสา และการใช้เครื่องหมายกาชาดอย่างถูกต้องโดยนางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีกล่าวรายงาน
               สืบเนื่องจากสภากาชาดไทยซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของขบวนการกาชาดได้ดำเนินภารกิจมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า ๑๒๕ ปี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนอย่างกว้างขวาง การบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัยจึงเป็นภารกิจสำคัญของสภากาชาดไทยที่ขับเคลื่อนความปกติสุขให้แก่คนในสังคมมาโดยตลอดซึ่งการดำเนินงานในปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ นี้ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS) สำนักงานกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานของขบวนการกาชาดได้มีแผนเน้นกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้ด้านการใช้เครื่องหมายกาชาดอย่างถูกต้อง เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ การใช้เครื่องหมายกาชาดทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งนี้ ยังขอความร่วมมือจากสมาชิกขบวนการกาชาดให้ร่วมดำเนินงานในปีดังกล่าวอีกด้วย
               ในส่วนของสำนักงานยุวกาชาด ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของสภากาชาดไทยได้ให้ความสำคัญในเรื่องเครื่องหมายกาชาดควบคู่กับการบ่มเพาะความดีให้แก่เยาวชน ในจังหวัดต่าง ๆ โดยเฉพาะได้เลือกให้เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีได้มีโอกาสร่วมดำเนินการเป็นเจ้าภาพร่วมในเรื่องดังกล่าวเป็นจังหวัดแรก เพื่อพัฒนาเยาวชนให้ถึงพร้อมข้อมูล ความรู้และแนวทางของการดำเนินชีวิตที่ดีในชุมชน สังคมและประเทศชาติ
               แต่ด้วยการดำเนินงานโครงการฯ โดยภาพรวมทั้งจังหวัดชลบุรีนั้น เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีและสำนักงานยุวกาชาดจะคงดำเนินภารกิจครั้งนี้ให้ลุล่วงโดยฝ่ายเดียวไม่ได้ จึงเล็งเห็นว่าเยาวชนส่วนมากยังคงดำเนินชีวิตและศึกษาความรู้ ในสถานศึกษาแต่ละส่วนของจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทและเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญอย่างมหาศาลที่จะให้การสนับสนุนความร่วมมือกับสภากาชาดไทย จนบังเกิดเป็นความร่วมมือภาคีเครือข่ายภายในจังหวัดชลบุรีได้อย่างดียิ่ง ครั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และสำนักงานยุวกาชาด จึงทำหนังสือเรียนเชิญผู้บริหารสถานศึกษาสถาบันต่าง ๆ ร่วมประชุมหารือและดำเนินการพัฒนาเพิ่มศักยภาพลักษณะที่พึงประสงค์ของเยาวชน และเพิ่มพูนการเรียนรู้เรื่องราวกาชาด เครื่องหมายกาชาดในครั้งนี้ และหวังว่าในอนาคตจะสามารถประสานความร่วมมือต่อไปให้เกิดผลดีแก่จังหวัดชลบุรี และทำให้ภารกิจครั้งนี้สมบูรณ์และยั่งยืนแก่เยาวชนสืบไป
 
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย. ภาพ/ข่าว
๑๒ มิ.ย. ๖๑เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode