กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ (ศสช./ภาพ,ข่าว)

วันที่ 28 พ.ค. 2561 )
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ โดย นางประภาศรี บุญวิเศษ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในที่ประชุม มี ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ นำข้าราชการ กรมประชาสัมพันธ์ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม และมีหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดสำนัก นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุมด้วย เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑๐๘ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
               ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ มีการแจ้งเรื่องเพื่อพิจารณา ประกอบด้วย โครงการพัฒนานวัตกรรมการเป็นผู้สร้างสรรค์ สื่อสาร และบูรณาการเนื้อหา เพื่อการประชาสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์ จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ กิจกรรมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษผ่านสื่อ Social Media เป็นการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๒ ชุด โปรแกรมตัดต่อลำดับภาพ ๒ license และ โปรแกรมระบบปฏิบัติการ ๒ ชุด โครงการจัดทำเว็บไซต์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ของกรมประชาสัมพันธ์ จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการจัดจ้างบุคลากรในการพัฒนาระบบ จำนวน ๑ ระบบ โครงการจัดซื้อทดแทนระบบตู้ชุมสายอัตโนมัติ (PABX) อาคารกรมประชาสัมพันธ์ ของกรมประชาสัมพันธ์ โดยงบประมาณในส่วนของระบบ คอมพิวเตอร์ จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบลงทุน เป็นการจัดซื้อระบบโทรศัพท์ทดแทนของเดิม ประกอบด้วย รายการครุภัณฑ์ Hardware จำนวน ๘ รายการ และรายการ Software จำนวน ๑ รายการ และโครงการจัดทำระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สปน. พร้อมติดตั้ง เป็นรายการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาดำเนินการ เป็นการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อใช้ ในการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสาร และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย รวมทั้งค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ชมภาพทั้งหมดได้ที่
กรมประชาสัมพันธ์เพื่อประชาชน
ศสช./ภาพ,ข่าว
๒๘ พ.ค. ๖๑เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode