กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์ ประชุม Big Data ขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ตามนโยบายรัฐบาล

วันที่ 1 พ.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 775 คน)

              วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เพื่อเป็นการขับเคลื่อน กรมประชาสัมพันธ์เข้าสู่ยุคดิจิทัล ๔.๐ ด้วยการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลบูรณาการการทำงานและเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกัน ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมี ผอ.สปข.๑-๘ และ ส.ปชส. ผู้แทนภาค ๑-๘ เข้าร่วมประชุมด้วย
               ทั้งนี้ กรมประชาสัมพันธ์ได้จัดทำระบบฐานข้อมูลจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมที่จะบูรณาการกับส่วนราชการอื่น ๆ พร้อมทั้งยังผลักดันให้ข้อมูลสามารถเปิดเผยเป็นสาธารณะ (OPEN DATA)แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยในระบบฐานข้อมูลที่นำร่องการดำเนินการสู่ OPEN DATA คือ ระบบฐานข้อมูลงบลงทุน ของ กปส. จะสามารถแสดงให้เห็นการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน เช่น ขั้นตอนการดำเนินงาน งบประมาณ การประกวดราคา TOR ข้อประชาพิจารณ์ เป็นต้น
              พร้อมกันนี้ยังได้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลอีก ๗ ฐานข้อมูล ประกอบด้วย ฐานข้อมูลผังรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ฐานข้อมูลเขตพื้นที่บริการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ฐานข้อมูลสำหรับวางแผนยุทธศาสตร์ของกรมประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูลสื่อมวลชน ฐานข้อมูลเงินรายได้ ฐานข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ และ ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และยานพาหนะ
               ในการประชุมครั้งนี้ยังได้แจ้งให้หน่วยงานสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ได้เตรียมความพร้อมในการดำเนินการบริการประชาชนด้วยบัตรประชาชนใบเดียว กล่าวคือ ประชาชนสามารถติดต่อรับบริการกับ กปส. โดยถือบัตรประชาชนใบเดียว ไม่ต้องถ่ายสำเนา โดยขณะอยู่ในระหว่างดำเนินการพัฒนาระบบอ่านข้อมูลชิพจากบัตรประชาชน ในส่วนของระบบความปลอดภัย ทั้งนี้หากพัฒนาระบบสมบูรณ์และจะแจกจ่ายอุปกรณ์ไปยังหน่วยงาน กปส. ทั่วประเทศ เพื่อใช้บริการประชาชนในพื้นที่ต่อไปเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode