กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
“สภากาชาดไทยพบสื่อมวลชน” ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์ (ศสช./ภาพ,ข่าว)

วันที่ 3 เม.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 613 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

                นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานเปิดงาน "สภากาชาดไทยพบสื่อมวลชน” ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี คณะผู้บริหารสภากาชาดไทยและสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมงาน ทั้งนี้ ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้ นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ให้เข้าร่วมงานดังกล่าว เมื่อวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์
               ทางคณะผู้บริหารของสภากาชาดไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของสื่อมวลชนทุกสาขา อาทิ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สื่อหนังสือพิมพ์ และสื่อโซเชียลมีเดีย จึงเชิญ ผู้บริหาร ผู้สื่อข่าว นักจัดรายการ บรรณาธิการข่าว ช่างภาพ รวมทั้งสื่อมวลชนทุกแขนง ร่วมพบปะสังสรรค์กับผู้บริหารของสภากาชาด เพื่อขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนเผยแพร่ข่าวสารของสภากาชาดไทยด้วยดีตลอดมาและเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสื่อมวลชนและสภากาชาดไทย ความสำเร็จในการช่วยเหลือประชาชนตามพันธกิจของสภากาชาดไทย ทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย ซึ่งทางสภากาชาดไทยได้เข้าไปช่วยเหลือ ประชาชนรวมถึงแนวทางที่จะต้องดำเนินการและสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปในอนาคต โดยมีบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ของผู้บริหารทั้ง ๒ หน่วยงาน ได้กล่าวถึงความแนบแน่นและการเป็นหน่วยบริหารในการดูพี่น้องประชาชนที่อยู่ในสังกัดสภากาชาดไทย การบรรเทาทุกข์ ซึ่งสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ เป็นหน่วยงานในการที่ต้องรับผิดชอบดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากภัยพิบัติ อุทกภัย วาตภัยภัยแล้ง ภัยหนาว ในส่วนนี้ทางสภากาชาดจะเป็นผู้ที่เข้ามาดูแลผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึง และทันต่อเหตุการณ์ - การบริการโลหิต ซึ่งอยู่ในการบริการของศูนย์โลหิตแห่งชาติจะมีหน่วยงานหลัก คือศูนย์บริการโลหิตแห่งชาด ซึ่งจะต้องใช้โลหิต ในการผ่าตัดช่วยชีวิต โดยมีการประสานงานกับโรงพยาบาลทุกแห่งในประเทศ ในการจัดหาโดยจะมีเหล่ากาชาดจังหวัดรับผิดชอบทั้ง ๗๖ จังหวัด และมีหน้าที่ในการให้บริการกับหน่วยบริการทางด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะโรงพยาบาลต่าง ๆ ในการดูแลผู้ป่วยที่ต้องการโลหิต ที่สำคัญจะดูแลคนไข้ทุกคน โดยไม่แบ่งชนชั้น วรรณะ การวินิจฉัยลำดับก่อนคนไข้จะถูกลำดับความสำคัญตามอาการของโรค ซึ่งจะมีบุคลาการทางการแพทย์เป็นผู้วินิจฉัยว่าเร่งด่วนหรือไม่ และสามารถให้บริการโลหิตได้อย่างทั่วถึง จากสถิติการจัดหาโลหิตทั้งประเทศ พบว่ามีความต้องการเพิ่มขึ้นทุกปี ๆ ละ ประมาณร้อยละ ๕
               โดยในปี ๒๕๕๙ มีการใช้โลหิต ๒.๔ ล้านยูนิต และในปี ๒๕๖๐ มีการใช้โลหิต ๒.๖ ล้านยูนิต การส่งเสริมคุณภาพชีวิต ซึ่งสำนักงานอาสากาชาดและสำนักงานยุวกาชาด เป็นผู้รับผิดชอบ สำหรับสำนักงานอาสากาชาด มีเป็นในส่วนของการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ทุกเพศทุกวัย ในส่วนของสำนักงานยุวกาชาด มีหน้าที่สำคัญในการที่จะต้องดูแลและจัดประกวด กุลบุตร กุลธิดากาชาด ที่เป็นเยาวชนโดยมีช่วงอายุตั้งแต่อายุระหว่าง ๑๘-๒๕ ปี ซึ่งถือว่าบุคลากรเหล่านี้ เป็นต้นแบบในเรื่องของจิตอาสา ในการเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนของชาติ ในการดูแลช่วยเหลือกิจกรรมของส่วนรวมและผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นกุลบุตร กุลธิดากาชาดจะต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญ อาทิ เป็นผู้มีจิตอาสา มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการพูดเพื่อสื่อสานจูงใจ และสามารถชี้นำในทางที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม และให้ความร่วมมือกับสภากาชาดไทย ซึ่งจากการดำเนินการตามโครงการ "สภากาชาดไทยพบสื่อมวลชน” ประจำปี ๒๕๖๑ ปรากฏว่า มีสื่อมวลชนทุกสาขาให้ความร่วมมือ และจะได้นำข้อมูลที่ดี เป็นประโยชน์ และประสบความสำเร็จในการช่วยเหลือประชาชน ไปเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ อย่างกว้างขวางต่อไป

ชมภาพทั้งหมดได้ที่
กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาชน
ศสช./ภาพ,ข่าว
๓ เม.ย. ๖๑เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode