กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
เทเลคอม มาเลเซีย เลือกใช้โซลูชั่น AssistEdge เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการลูกค้า

วันที่ 19 มี.ค. 2561 )
IQML
 
         EdgeVerve Systems บริษัทในเครือของอินโฟซิส (NYSE: INFY) ประกาศความสำเร็จ

ในการติดตั้งโซลูชั่น AssistEdge ให้กับ เทเลคอม มาเลเซีย (Telekom Malaysia - TM) ภายใต้

โครงการ OVAL (One View Application Layout) เทเลคอม มาเลเซีย เป็นผู้นำการหลอมรวม

การสื่อสารของประเทศ และเป็นผู้นำในการให้บริการการสื่อสารที่หลอมรวมกัน ซึ่ง AssistEdge 

ของ EdgeVerve Systems ได้มีบทบาทสำคัญในการทำให้ขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ เป็นระบบ

อัตโนมัติ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและผลงานให้กับศูนย์บริการลูกค้าทั่วทุกแห่งของเทเลคอม 

มาเลเซีย ตลอดจนช่วยลดระยะเวลาในการจัดการสายลูกค้าโดยเฉลี่ยลงได้อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่ง

นำไปสู่การมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้กับลูกค้า

         จุดเด่น:

         - เป็นโซลูชั่นที่ช่วยให้สามารถจัดการขั้นตอนการทำงานทั้งหมดของศูนย์ข้อมูลได้จาก

หน้าแดชบอร์ดเดียว ทำให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการใช้ระบบได้ง่ายขึ้น
         - AssistEdge ช่วยให้เทเลคอม มาเลเซีย จัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้โดยอัตโนมัติ 

ทำให้แก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้นและสร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้กับลูกค้า
         - การติดตั้งโซลูชั่นนี้ทำให้เวลาโดยรวมในการอัพเดทระบบลดลง นำไปสู่การเพิ่มผลงาน

และประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

         เทเลคอม มาเลเซีย นำเสนอโซลูชั่นและบริการการสื่อสารที่ครอบคลุม ทั้งบรอดแบนด์ 

ดาต้า และฟิกซ์ไลน์ ซึ่งการติดตั้ง AssistEdge ในครั้งนี้จะทำให้บริษัทสามารถส่งมอบ

ประสบการณ์ที่ดีขึ้นแก่ลูกค้า ด้วยการพัฒนาคุณภาพบริการและนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง

  นิเทศ บันกา สมาชิกคณะกรรมการบริหารของ EdgeVerve กล่าวว่า "AssistEdge เป็นหนึ่งใน

ผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในตลาด และบริษัทหลายแห่งทั่วโลกต่างใช้ผลิตภัณฑ์

นี้เพื่อย้ายระบบการทำงานจากเดิมที่ถูกกำหนดตายตัวไปเป็นกระบวนการรับรู้และเข้าใจแบบ

อัตโนมัติ เรายังคงทำงานร่วมกับเทเลคอม มาเลเซีย เพื่อช่วยพวกเขายกระดับประสบการณ์

ลูกค้าและหลอมรวมเข้ากับช่องทางดั้งเดิมและดิจิทัล ขณะเดียวกันเราก็มีความยินดีที่ AssistEdge 

ยังสามารถช่วยเทเลคอม มาเลเซีย ลดต้นทุนการดำเนินงานลงได้เป็นอย่างมากอีกด้วย"

          อาหมัด นาสรี โมฮัมเหม็ด รองประธานฝ่าย Customer Experience Transformation ของ

เทเลคอม มาเลเซีย กล่าวว่า "เทเลคอม มาเลเซีย มีเป้าหมายที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำการหลอมรวม 

ซึ่งการติดตั้ง AssistEdge ภายใต้โครงการ OVAL นั้นช่วยให้เราสร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นแก่

ลูกค้า โซลูชั่นนี้ทำให้เรามั่นใจว่าตัวแทนของเราสามารถเปลี่ยนทุกการสนทนาให้เป็นการเชื่อม

ต่อ ทำให้เราสามารถสร้างความสุขให้แก่ลูกค้า ตลอดจนเพิ่มผลงานและประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานได้อย่างง่ายดาย"

          เกี่ยวกับ EdgeVerve Systems Ltd

          EdgeVerve Systems เป็นบริษัทย่อยที่อินโฟซิสถือหุ้นทั้งหมด บริษัทเป็นผู้พัฒนา

ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ และนำเสนอนวัตกรรมเหล่านี้แบบออนพรีมิสหรือผ่านทางแพลตฟอร์มธุร

กิจในรูปแบบคลาวด์ ผลิตภัณฑ์ของเราช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ พัฒนาความสัมพันธ์ร่วมกับผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียได้ลึกซึ้งขึ้น ผลักดันการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และเร่งการเติบโตใน

โลกแห่งดิจิทัล เราขับเคลื่อนการเติบโตให้แก่ลูกค้าในภาคส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

เช่น การธนาคาร ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง อินเตอร์แอ็คทีฟคอมเมิร์ซ การจัดจำหน่าย บริการด้านสินเชื่อ 

บริการลูกค้า และการจัดซื้อ

          ปัจจุบัน บริษัททั่วโลกไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ EdgeVerve ไม่ว่าจะเป็นบริษัทใน

ภาคบริการทางการเงิน ประกันภัย ค้าปลีกและบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค (CGP) ชีววิทยา

ศาสตร์ การผลิต และโทรคมนาคม โดย Finacle ซึ่งเป็นโซลูชั่นธนาคารดิจิทัลระดับแนวหน้า

ของอุตสาหกรรม เป็นตัวเลือกที่สถาบันการเงินใน 100 ประเทศไว้วางใจเลือกใช้ เพื่อให้บริการ

ลูกค้ากว่า 1 พันล้านคน และ 1.3 พันล้านบัญชี

          เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ http://www.edgeverve.com 

          การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

          ข้อความบางข้อความในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับแนวโน้มการเติบโตใน

อนาคตของเรา ถือเป็นข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เกี่ยวกับธุรกิจในอนาคตของเรา ซึ่ง

เข้าข่าย "การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" ภายใต้สกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์

ส่วนบุคคลปี 2538 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995) ซึ่งเกี่ยวข้องกับความ

เสี่ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ ที่อาจส่งผลให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงนั้นแตกต่างอย่างมากจากข้อ

ความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับข้อ

ความเหล่านี้ประกอบไปด้วย ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนจากความผันผวนของผลประกอบ

การ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ความสามารถของเราในการบริหารการเติบโต ความ

รุนแรงของการแข่งขันในการให้บริการด้านไอที ซึ่งรวมไปถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบ

ต่อความได้เปรียบด้านต้นทุนของเรา การเพิ่มค่าแรงในอินเดีย ความสามารถของเราในการดึง

ดูดและรักษาบุคลากรที่มีทักษะความสามารถสูงไว้กับบริษัท ระยะเวลาและต้นทุนในการดำเนิน

การตามสัญญาที่กำหนดกรอบเวลาและราคาที่แน่นอน การให้ความสำคัญของลูกค้า การควบคุม

เรื่องการย้ายถิ่นฐาน การให้ความสำคัญกับภาคอุตสาหกรรม ความสามารถของเราในการ

บริหารจัดการการดำเนินงานในต่างประเทศ ความต้องการที่ลดลงสำหรับเทคโนโลยีที่เราให้

ความสำคัญ ภาวะติดขัดหรือความล้มเหลวของโครงข่ายโทรคมนาคม ความสามารถของเราใน

การเข้าซื้อและผนวกรวมธุรกิจใหม่ให้สำเร็จลุล่วง หนี้สินที่เกิดจากความเสียหายจากการให้

บริการตามสัญญาของเรา ความสำเร็จของบริษัทต่าง ๆ ที่อินโฟซิสได้เข้าไปลงทุนเชิงกลยุทธ์ 

การยกเลิกหรือการหมดอายุของมาตรการสร้างแรงจูงใจทางการคลังของรัฐบาล ภาวะไร้

เสถียรภาพทางการเมืองและความขัดแย้งในภูมิภาค ข้อจำกัดทางกฎหมายในการเพิ่มทุนหรือ

การซื้อกิจการนอกประเทศอินเดีย และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของเรา และภาวะ

เศรษฐกิจโดยทั่วไปที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่เราดำเนินงาน เป็นต้น สำหรับความเสี่ยง

เพิ่มเติมที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคตของเรานั้น ได้มีการอธิบายอย่าง

ละเอียดในเอกสารที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐ ซึ่ง

รวมไปถึง Annual Report ใน Form 20-F สำหรับปีงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 

สามารถดูเอกสารเหล่านี้ได้ที่ http://www.sec.gov อินโฟซิสอาจแก้ไขข้อความที่มีลักษณะเป็น

การคาดการณ์ในอนาคตเหล่านี้เป็นลายลักษณ์อักษรและทางวาจา ซึ่งรวมไปถึงข้อความที่

ปรากฏอยู่ในเอกสารของบริษัทที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

และในรายงานของเราต่อผู้ถือหุ้น ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตซึ่งระบุถึงใน

ที่นี้ เกิดจากสมมติฐานที่เราเชื่อว่าสมเหตุสมผล ณ วันที่ระบุ ทั้งนี้ บริษัทไม่รับรองว่าจะทำการ

เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อความที่เป็นลักษณะการคาดการณ์ในอนาคต ซึ่งอาจมีการจัด

ทำขึ้นเป็นครั้งคราว หรือในนามของบริษัท เว้นแต่กฎหมายกำหนด

          แหล่งข่าว: Infosys
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode