กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม ๒ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ (ศสช./ภาพ,ข่าว)

วันที่ 27 ก.พ. 2561 (จำนวนคนอ่าน 723 คน)

               นายอภินันท์ จันทรังษี นายกสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ ของคณะกรรมการบริหารสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ 
               ที่ประชุมได้มีการพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่ ๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ และรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยปัจจุบันสมาคมฯ มีสมาชิกสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้น 
๑,๙๒๑ ราย และมีสมาชิกถึงแก่กรรม ในระหว่างที่เป็นสมาชิก จำนวน ๕ ราย 
               การประชุมในครั้งนี้ ได้มีการรับรองฐานะทางการเงิน งบดุล รายรับ - รายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีการพิจารณาดำเนินการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ได้แก่ นางสาวเรวดี ธรรมารักษ์ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียบเลขที่ ๓๙๕๘ เพื่อตรวจสอบบัญชีของสมาคมฯ สำหรับงานที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านมา ได้แก่ เรื่องของการดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะในรอบปี ๒๕๖๐ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม จำนวนทั้งสิ้น ๑๐ ครั้ง 
               ทั้งนี้ ได้มีกิจกรรมในส่วนของการไปร่วมแสดงความยินดีกับบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ และร่วมงานที่สำคัญในระดับประเทศ ในการนี้ สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินกิจกรรมการจัดหลักสูตรที่สำคัญ อันได้แก่ หลักสูตร การสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจยุคดิจิทัล รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันเสาร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึง วันเสาร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ ปรากฎว่า ได้รับความร่วมมือจากหลากหลายฝ่ายเป็นอย่างดี และถือเป็นผลงานที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่ง จากหน่วยงานทั้งภาคธุรกิจ และหน่วยงานภาคเอกชน ซึ่งทางสมาคมฯ จะได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้

 

ศสช./ภาพ,ข่าว
๒๗ ก.พ. ๖๑
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode