กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุมชี้แจงและติดตามผลการดำเนินงาน ตามแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ(ศสช./ข่าว)

วันที่ 23 ก.พ. 2561 )
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ก.พ.ร ร่วมกับสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จัดการประชุมชี้แจงและติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ประจำปี ๒๕๖๑ โดย ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม มี พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ มีหน่วยงานภาครัฐต่างๆเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ
               การประชุมชี้แจงและติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ประจำปี ๒๕๖๑ จัดขึ้นตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน และมอบหมายให้ กรมประชาสัมพันธ์ และสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นเจ้าภาพตัวชี้วัดย่อยที่ ๒ การชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์
               ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฯ กล่าวเปิดการประชุมฯ และมอบนโยบาย "การประชาสัมพันธ์เชิงรุกของภาครัฐ" ให้กับทุกหน่วยงานที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยทาง ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นผู้กล่าวรายงานการดำเนินงานตามแนวทางการสร้างความรับความเข้าใจแก่ประชาชน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๐
               ทั้งนี้ มีการบรรยาย โดย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง "การบริหารงานประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ" และมีการประชุมการชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามตัวชี้วัดนี้ ได้ผู้แทนจากสำนักงาน ก.พ.ร. ผู้แทนสำนักโฆษก ผู้แทนจากกรมประชาสัมพันธ์ และผู้แทนจากสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมตอบข้อสงสัยจากหน่วยงานในที่ประชุม สุดท้ายนี้การประชุมเพื่อติดตามผลและพัฒนาการดำเนินงานตามแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ชมภาพทั้งหมดได้ที่
กรมประชาสัมพันธ์เพื่อประชาชน
ศสช./ข่าว
กปส./ภาพ
๒๓ ก.พ. ๖๑เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode