กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑๐๙ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ศสช./ภาพ,ข่าว)

วันที่ 5 ก.พ. 2561 (จำนวนคนอ่าน 605 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดย นางประภาศรี บุญวิเศษ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบหมาย นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ นำข้าราชการ กรมประชาสัมพันธ์ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม และมีหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดสำนัก นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุมด้วย เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑๐๙ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
               ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ มีการแจ้งเรื่องเพื่อพิจารณา ประกอบด้วย การมอบอำนาจให้หน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค) อนุมัติ ให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานแทนคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักนายกรัฐมนตรี โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ การจัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ทดแทนของเดิม ของสำนักแผนงานและกิจการพิเศษ โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และระบบรักษาความปลอดภัยของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
               ส่วนโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมประชาสัมพันธ์ จำนวน ๔ โครงการ ประกอบด้วย โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนควบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชน โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งกระจายเสียงระบบใหม่ (New Media) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กิจกรรมย่อยการจัดซื้อโปรแกรมและอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และโครงการจัดทำระบบจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลข่าวสารและรายการโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ ระยะที่ ๑ และการพัฒนาโปรแกรมสำหรับการผลิตการตรวจสอบและการเผยแพร่ผ่านสื่อใหม่ เพิ่มเติมข้อมูลเพื่อพิจารณาระยะเวลาและเหตุผลความจำเป็นในการเช่า Cloud Server และขอใบเสนอราคาเพื่อการพิจารณา โดยทั้ง ๔ โครงการ ได้รับการอนุมัติตามมติที่ประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ชมภาพทั้งหมดได้ที่
กรมประชาสัมพันธ์เพื่อประชาชน
ศสช./ภาพ,ข่าว
๕ ก.พ. ๖๑เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode