กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุมหารือเรื่องการติดตั้งระบบเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ (GIN) (ศสช./ภาพ,ข่าว)

วันที่ 23 ม.ค. 2561 )
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ โดย นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในที่ประชุม การประชุมหารือร่วมระหว่างสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (CAT) และตัวแทนจากบริษัท นิวเทคโนโลยี่อินฟอร์เมชั่น จำกัด (NTI) รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุม วันที่ ๒๓มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๑๑B ชั้น ๒ อาคารกรมประชาสัมพันธ์
               ในการประชุมครั้งนี้ มีการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานติดตั้งระบบเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ (GIN) ซึ่งทางกรมประชาสัมพันธ์ ได้ดำเนินการตามจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยเพื่อการรับส่งและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมดิจิทัล ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ในขณะนี้ ได้ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและดำเนินการเร่งรัด ในการเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภาครัฐ (Government Information Network : GIN) กับหน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์ จำนวน ๗๗ วงจร ประกอบด้วย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด (ส.ปชส.) จำนวน ๗๖ วงจร และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ อีก ๑ วงจร ซึ่งในส่วนของการดำเนินการ บริษัท นิวเทคโนโลยี่อินฟอร์เมชั่น จำกัด (NTI) ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย ขณะนี้ได้ขอความร่วมมือจากสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) ในการติดตั้งระบบเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ (GIN) เพื่อรองรับการใช้งานตามโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ ในส่วนของนายศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีหนังสือถึงกรมประชาสัมพันธ์ ขอแจ้งความคืบหน้าการติดตั้งระบบเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ (GIN) โดยทางสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) ได้มอบหมายให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (CAT) เป็นผู้ดำเนินการในทุกจังหวัด ซึ่งขณะนี้ ได้มีการสำรวจเชื่อมโยงแนวเส้นทางสายไฟเบอร์ออปติก วงจรสื่อสารข้อมูล พร้อมจุดติดตั้งอุปกรณ์ ณ หน่วยงานประชาสัมพันธ์จังหวัด (ส.ปชส.) รวมทั้งมีการประสานด้านเทคนิคระหว่างพื้นที่กับส่วนกลาง ซึ่งปัจจุบันทาง บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) หรือ (CAT) ได้รายงานว่า จะดำเนินการติดตั้งเพื่อเป็นการนำร่องใน ๓ จังหวัด ให้เสร็จสิ้นภายในกลางเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ประกอบด้วย ส.ปชส.นครนายก ส.ปชส.สมุทรปราการ ละส.ปชส.สุพรรณบุรี 
               ทั้งนี้ ขอให้กรมประชาสัมพันธ์ ดำเนินการร่างหนังสือไปยัง ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อขอให้อำนวยความสะดวกในการติดตั้งและการดินสายไฟเบอร์ออปติก เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถใช้งานให้เกิดประโยชน์ ต่อไป ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะสามารถให้สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส.ปชส.) ใช้งานได้โดยการเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ไปยังสื่อภายใต้กำกับของกรมประชาสัมพันธ์ อันได้แก่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และสำนักข่าว ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตอบสนองการดำเนินงานของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ได้เป็นอย่างดี รวมถึงเป็นการลดค่าใช้จ่ายของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ในเรื่องของการเช่าอินเทอร์เน็ต เนื่องจากเสียค่าใช้จ่ายในการเช่าสูง โดยระบบเครือข่ายฯ GIN นั้น ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
 
ชมภาพทั้งหมดได้ที่ กรมประชาสัมพันธ์เพื่อประชาชน
ศสช./ภาพ,ข่าว
๒๓ ม.ค. ๖๑เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode