กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุม คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (ศสช./ภาพ,ข่าว)

วันที่ 8 ม.ค. 2561 )
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดย นางประภาศรี บุญวิเศษ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นำข้าราชการ กรมประชาสัมพันธ์ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม และมีหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุมด้วย เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑๐๙ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
               ในที่ประชุมมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ เกี่ยวกับการเพิ่มเติมองค์ประกอบในคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักนายกรัฐมนตรี (คพ.นร.) และการมอบหมายผู้ทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer: CIO) ประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รวมถึงคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ประจำกรมประชาสัมพันธ์ ที่ประชุมได้มีการพิจารณา โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต ของสำนักงานคณะกรรมการ การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจการกำกับและติดตามการ ปฏิบัติราชการในภูมิภาค ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการ ปฏิบัติราชการในภูมิภาค การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนของเดิมที่หมดอายุการใช้งาน ของสำนักตรวจราชการ โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และการกำหนดกรอบระยะเวลาในการรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ต่อกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
               ส่วนโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย ๗ โครงการ ที่นำเสนอเพื่อของบประมาณปี ๒๕๖๒ ได้แก่ โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนควบเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ การให้บริการข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชน ของกรมประชาสัมพันธ์ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งกระจายเสียงระบบใหม่ (New Media) ของกรมประชาสัมพันธ์ โครงการปรับปรุงระบบสำรองและกู้คืนข้อมูลสารสนเทศ ของกรมประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศหน่วยงานหลักส่วนภูมิภาค เพื่อเพิ่ม ช่องทางการรับรู้และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน ของกรมประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กิจกรรมย่อยการจัดซื้อโปรแกรมและอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ โครงการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง ประเทศไทย (HD) ๑ ระบบ ของกรมประชาสัมพันธ์ และการจัดทำระบบจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลข่าวสารและรายการโทรทัศน์ของ กรมประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ ระยะที่ ๑

ชมภาพทั้งหมดได้ที่
กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาชน
ศสช./ภาพ,ข่าว
๘ ม.ค. ๖๑เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode