กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กรมประชาสัมพันธ์ (คพ.กปส.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ (ศสช./ภาพ,ข่าว)

วันที่ 28 ธ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 795 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ คพ.กปส. ซึ่งมีอำนาจหน้าที่พิจารณาบูรณาการและให้ความเห็นชอบแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งงาน/แผนงาน/โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมประชาสัมพันธ์ และกำหนดหลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติในการพิจารณา/จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมประชาสัมพันธ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับแนวทางของการมอบอำนาจการอนุมัติโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานในสังกัดนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๒๑๑A อาคารกรมประชาสัมพันธ์
               ในการนี้ได้มีการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ทางกรมประชาสัมพันธ์ โดย พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้ลงนามถึงปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้คณะกรรมการ คพ.นร. ได้พิจารณางบลงทุน ของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๗ โครงการ รวมทั้งสิ้น ๑๗๓,๙๕๖,๖๐๐ บาท ประกอบด้วย ๑ โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ส่วนควบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชน วงเงิน ๒๑,๘๘๑,๔๐๐ บาท ๒ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งกระจายเสียงระบบใหม่ (New Media) วงเงิน ๕๗,๑๒๗,๐๐๐ บาท ๓ โครงการปรับปรุงระบบสำรองและกู้คืนข้อมูลสารสนเทศ วงเงิน ๑,๙๙๐,๒๐๐ บาท ๔ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศหน่วยงานหลักส่วนภูมิภาคเพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน วงเงิน ๑๘,๖๕๘,๐๐๐ บาท ๕ โครงการจัดซื้อโปรแกรมและอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย วงเงิน ๒๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท ๖ โครงการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับการออกอากาศ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (HD) วงเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๗ โครงการจัดทำระบบจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลข่าวสารและรายการโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ ระยะที่ ๑ วงเงิน ๓๕,๘๐๐,๐๐ บาท
               นอกจากนี้ ได้พิจารณาเรื่องของการขอพิจารณาตามที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม ขอจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบหัวฉีด จำนวน ๑ เครื่อง มูลค่า ๗,๙๐๐ บาท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่ทางกระทรวง DE กำหนด และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล ขอจัดซื้อ จำนวน ๕ รายการ ประกอบด้วย ๑ คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน ๒ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน ๓ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ๔ เครื่องพิมพ์ Multifunction Inkject ๕ เครื่องสำรองไฟ ๘๐๐ VA รวมมูลค่าทั้งหมด ๔๘,๑๙๐ บาท
               ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว พบว่าในการจัดซื้อของ สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคามและสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวง DE กำหนด ทางที่ประชุมได้มอบหมายให้ นางสาวกัณหา แดงอาจ หัวหน้าฝ่ายพัสดุ ในฐานะผู้แทนกองคลัง กรมประชาสัมพันธ์ นำข้อมูลเกี่ยวเรื่องของการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการจัดซื้อจากเงินรายได้ ทั้งของสำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคามและสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล ซึ่งมีความถูกต้องแล้ว เข้าพิจารณา ในการจัดหาเงินรายได้ของกรมประชาสัมพันธ์ต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือที่ นร.๐๒๐๒.๐๒/๘๖๙ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ แล้วจึงจะสามารถแจ้งให้ทั้ง ๒ หน่วยงาน จัดซื้อให้เป็นไปตามระเบียบได้ต่อไป

ชมภาพทั้งหมดได้ที่
กรมประชาสัมพันธ์เพื่อประชาชน
ศสช./ภาพ,ข่าว
๒๘ ธ.ค. ๖๐เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode