กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงส่วนราชการเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ และอาคาร ๓ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี (ศสช./ภาพ,ข่าว)

วันที่ 29 พ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 803 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               สำนักงาน ก.พ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงส่วนราชการเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนา และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ข้าราชการกับการขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ทั้งนี้ พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบหมาย นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ นางสาวกัลยรัตน์ เที่ยงน้อย กองการเจ้าหน้าที่ และนางสาวอรสา ตั้งใจจิต สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประขาสัมพันธ์ เข้าร่วมงานสัมมนาครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ และอาคาร ๓ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
               คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ โดยมติดังกล่าวได้กำหนดให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรกลางบริหารงานบุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการให้มีการนำแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลไปปรับใช้ในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนในสังกัด โดยมอบหมาย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานในสังกัด สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว
               การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงส่วนราชการเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารส่วนราชการตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ มีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และสาระสำคัญของแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัล และสามารถวางแผนกำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี โดยงานสัมมนามีกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายและอภิปรายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย และนิทรรศการนำเสนอข้อมูล ศ

ชมภาพทั้งหมดได้ที่
กรมประชาสัมพันธ์เพื่อประชาชน
สช./ภาพ,ข่าว
๒๙ พ.ย. ๖๐เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode