กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
กพร. เดินหน้าผลักดันสถานประกอบการเหมืองแร่ ให้มีมาตรฐานสากลเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้โครงการ CSR-DPIM โดยมีสถานประกอบการที่ได้มาตรฐาน จำนวน 91 แห่ง คิดเป็นมูลค่ากว่า 88 ล้านบาท

วันที่ 28 พ.ย. 2560 )
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้าผลักดันและส่งเสริมผู้ประกอบการเหมืองแร่ให้มีมาตรฐานสากลเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้โครงการ CSR-DPIM อย่างต่อเนื่อง โดยตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการได้มาตรฐานแล้ว 91 แห่ง และใช้งบประมาณสนับสนุนเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม มูลค่ากว่า 88 ล้านบาท เพื่อมุ่งหวังให้การประกอบกิจการเหมืองแร่อยู่ร่วมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมเหมืองแร่ เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของไทย ในฐานะอุตสาหกรรมต้นน้ำสำหรับภาคการผลิต ซึ่งผลผลิตจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่กว่า ร้อยละ 87 คิดเป็นมูลค่ากว่า 78,000 ล้านบาท ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมต่อเนื่องภายในประเทศ อาทิ อุตสาหกรรมผลิตกระแสไฟฟ้า อุตสาหกรรมผลิตวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมซีเมนต์ อุตสาหกรรมเซรามิก แก้วและกระจก  อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมเหมืองแร่ เป็นภาคอุตสาหกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน จึงจำเป็นต้องกำกับดูแลให้สถานประกอบการเหมืองแร่ มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อการประกอบการทั้งด้านความปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ  ดังนั้น กพร. จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการที่จะผลักดันและส่งเสริมให้สถานประกอบการเหมืองแร่ เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มมากขึ้น ภายใต้ "โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมแร่ให้มีมาตรฐานสากลเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM)” เพื่อให้สถานประกอบการเหมืองแร่ สามารถประกอบการได้อย่างต่อเนื่องและอยู่ร่วมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนสร้างความเข้าใจและการยอมรับในการนำทรัพยากรแร่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดความมั่นคงในระยะยาว

ทั้งนี้ การดำเนินงานภายใต้โครงการ CSR-DPIM  ตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา มีสถานประกอบการเหมืองแร่ที่ได้ตามมาตรฐานสากลเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม รวม 91 แห่ง ในจำนวนนี้มีสถานประกอบการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย CSR-DPIM จำนวน 58 แห่ง  โดยสร้างให้เกิดโครงการและแผนงานการพัฒนาร่วมกับชุมชมโดยรอบ ซึ่งนำมาสู่ความสัมพันธ์อันดีและการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ โครงการพัฒนาชุมชนจากผู้ประกอบการ CSR-DPIM จำนวน 56 โครงการ มูลค่าการสนับสนุน จำนวน 5,607,300 บาท  แผนงานด้านสิ่งแวดล้อม มูลค่าการสนับสนุน จำนวน 36,487,400 บาท  และแผนงานยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้เสีย มูลค่าการสนับสนุน จำนวน 46,395,117 บาท  คิดเป็นมูลค่าการสนับสนุนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการเหมืองแร่ที่เข้าร่วมโครงการ รวมกว่า 88,489,817 บาท  สำหรับในปี 2561 กพร. ยังคงมุ่งมั่นผลักดันให้สถานประกอบการเหมืองแร่มีการประกอบการที่ได้มาตรฐานสากลในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้การประกอบการเหมืองแร่สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป

            สำหรับโครงการ CSR-DPIM  ได้กำหนดมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ออกเป็น 7 หัวข้อ ได้แก่ การกำกับดูแลองค์กร  หลักสิทธิมนุษยชน  การปฏิบัติด้านแรงงาน  สิ่งแวดล้อม  การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม  ผู้ใช้แร่  และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน  โดยสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะต้องทบทวนการประกอบการตามมาตรฐานทั้ง 7 หัวข้อ เพื่อกำหนดโครงการหรือแผนงานที่ต้องปฏิบัติหรือควรปฏิบัติเพิ่มเติมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด รวมทั้งเพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการประกอบการให้ความรับผิดชอบต่อสังคมในระยะยาว
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode