กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
Banco Bradesco ประกาศผลประกอบการ 3 ไตรมาสแรกประจำปี 2560

วันที่ 3 พ.ย. 2560 )
iqml
 
          Bradesco รายงานตัวเลขผลประกอบการที่สำคัญในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 โดยรวมถึงการควบรวมกิจการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 กับ HSBC Bank Brasil S.A. และบริษัทย่อย (HSBC Brasil)

          1. กำไรสุทธิ (Adjusted Net Income) งวด 9 เดือนแรกของปี 2560 อยู่ที่ 1.4162 หมื่นล้านเรียลบราซิล (เพิ่มขึ้น 11.2% จากระดับ 1.2736หมื่นล้านเรียลบราซิลในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559) คิดเป็นกำไรต่อหุ้นที่ 3.05 เรียลบราซิล และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (Return on Average Adjusted Shareholders' Equity) ที่ 18.1%

          2. เมื่อแยกตามแหล่งที่มาของรายได้ กำไรสุทธิ (Adjusted Net Income) ประกอบด้วยกำไร 1.0035 หมื่นล้านเรียลบราซิล จากกิจกรรมทางการเงินต่างๆ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 70.9% ของทั้งหมด และอีก 4.127 พันล้านเรียลบราซิล จากธุรกิจประกัน แผนบำนาญ และพันธบัตรเพื่อการออมเงิน (Capitalization Bond) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนรวมกัน 29.1%

          3. ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มูลค่าตลาดของ Bradesco อยู่ที่ 2.08250 แสนล้านเรียลบราซิล เพิ่มขึ้น 29.8% จากเดือนกันยายน 2559

          4. มูลค่าทรัพย์สินรวมในเดือนกันยายน 2560 อยู่ที่ 1.312 ล้านล้านเรียลบราซิล เพิ่มขึ้น 3.3% จากเดือนกันยายน 2559 โดยมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ยอยู่ที่ 1.5%

          5. ในเดือนกันยายน 2560 ธนาคารมีวงเงินสินเชื่อ (Expanded Loan Portfolio) แตะ 4.86864 แสนล้านเรียลบราซิล ลดลง 6.7% จากเดือนกันยายน 2559 โดยสินเชื่อลูกค้ารายย่อยมีมูลค่า 1.72207 แสนล้านเรียลบราซิล (เพิ่มขึ้น 0.7% จากเดือนกันยายน 2559) ขณะที่สินเชื่อลูกค้าองค์กรมีมูลค่า 3.14657 แสนล้านเรียลบราซิล (ลดลง 10.3% จากเดือนกันยายน 2559)

          6. มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการอยู่ที่ 1.992 ล้านล้านเรียลบราซิล เพิ่มขึ้น 6.8% จากเดือนกันยายน 2559

          7. ส่วนของผู้ถือหุ้นมีมูลค่า 1.10301 แสนล้านเรียลบราซิลในเดือนกันยายน 2560 เพิ่มขึ้น 11.9% จากเดือนกันยายน 2559 ขณะที่อัตราส่วนเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III เมื่อคำนวณตามเงื่อนไข Prudential Conglomerate อยู่ที่ 17.7% ซึ่งในจำนวนนี้เป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier I Capital) ทั้งสิ้น 13.4%

          8. ธนาคารจ่ายและกันสำรองผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 4.597 พันล้านเรียลบราซิลในรูปแบบของผลประโยชน์ในส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งคำนวณจากผลกำไรที่ได้รับในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 โดยแบ่งจ่ายเป็นงวดรายเดือน 2.054 พันล้านเรียล และกันสำรอง 2.543 พันล้านเรียลบราซิล

          9. สัดส่วนดอกเบี้ยต่อรายได้ของ NII อยู่ที่ 4.7114 หมื่นล้านเรียลบราซิลในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 เพิ่มขึ้น 1.7% เมื่อเทียบกับช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559

          10. อัตราการค้างชำระหนี้ระยะเวลา 90 วัน อยู่ที่ 4.8% ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560 ลดลง 0.2% เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2560

          11. อัตราส่วนประสิทธิภาพ (Efficiency Ratio (ER)) ไม่รวมผลลัพธ์จากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน ในเดือนกันยายน 2560 อยู่ที่ 40.7% (38.2% ในเดือนกันยายน 2559) ขณะที่อัตราส่วนประสิทธิภาพหลัง "ปรับค่าความเสี่ยง" อยู่ที่ 53.2% (49.9% ในเดือนกันยายน 2559)

          12. ค่าเบี้ยประกันภัย การจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และรายได้จากพันธบัตรเพื่อการออมเงิน อยู่ที่ 5.5097 หมื่นล้านเรียลบราซิลในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 เพิ่มขึ้น 9.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 การตั้งสำรองทางเทคนิคอยู่ที่ 2.39287 แสนล้านเรียลบราซิล เพิ่มขึ้น 12.0% จากยอดเงินคงเหลือในเดือนกันยายน 2559

          13. การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคม อยู่ที่ 4.215 พันล้านเรียลบราซิลในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560

          14. ภาษีและเงินจ่ายสมทบที่จ่ายหรือกันสำรอง ซึ่งรวมถึงประกันสังคม อยู่ที่ 2.6496 หมื่นล้านเรียลบราซิลในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 โดยแยกเป็น 1.0942 หมื่นล้านเรียลบราซิลเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่ายและการเรียกเก็บจากบุคคลที่สาม และ 1.5554 หมื่นล้านเรียลบราซิล ซึ่งคำนวณจากกิจกรรมต่างๆ ที่พัฒนาโดย Bradesco Organization เทียบเท่ากับ 109.8% ของกำไรสุทธิ (Adjusted Net Income)

          15. Bradesco มีเครือข่ายบริการลูกค้าที่กว้างขวางในบราซิล ด้วยจำนวนสาขา 4,845 แห่ง และจุดบริการลูกค้า (PA) 3,908 จุด นอกจากนี้ ลูกค้าของ Bradesco ยังสามารถใช้บริการจากตู้เอทีเอ็ม 980 ตู้ที่ตั้งอยู่ตามบริษัท (PAE) จุดบริการลูกค้า Bradesco Expresso จำนวน 39,062 จุด เอทีเอ็มของ Bradesco จำนวน 35,854 ตู้ และเครือข่ายเอทีเอ็มของ Banco24Horas จำนวน 21,006 ตู้

          16. ในเดือนกรกฎาคม 2560 Bradesco ได้เสนอโครงการลาออกตามความสมัครใจ (PDVE) โดยพนักงานขององค์กรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขกฎเกณฑ์ต่างๆสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ ซึ่งปิดรับสมัครไปเมื่อช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยมีพนักงานสมัครรวม 7,400 คน คิดเป็นมูลค่า 2.3 พันล้านเรียลบราซิล ซึ่งจะสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเป็นจำนวน 1.5 พันล้านเรียลบราซิล/ปี

          17. เงินเดือน บวกค่าสวัสดิการและผลประโยชน์ทั้งหมด มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 1.270 หมื่นล้านเรียลบราซิลในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 โดยมีการมอบผลประโยชน์ทางสังคมแก่พนักงานของ Bradesco Organization และผู้ที่อยู่ภายใต้การอุปการะ รวมเป็นมูลค่า 3.480 พันล้านเรียลบราซิล ในขณะที่การลงทุนด้านการศึกษา การฝึกอบรม และโครงการพัฒนาต่างๆ มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 127.693 ล้านเรียล

          18. รางวัลและการยอมรับที่สำคัญในช่วง 3 ไตรมาสแรก   

          - ผู้ชนะรางวัล "Empresas Mais" ในสาขา "ธนาคาร" (โดยหนังสือพิมพ์ O Estado de S. Paulo ร่วมกับ Fundacao Instituto de Administracao (FIA) และ Austin Rating)
          - ผู้ชนะรางวัล "As Melhores da Dinheiro ประจำปี 2560" ในประเภท "บรรษัทภิบาล" Bradesco Vida e Previdencia คว้ารางวัลบริษัทยอดเยี่ยมในหมวดดังกล่าว และติดทำเนียบด้าน "ความยั่งยืนทางการเงิน" และ "นวัตกรรมและคุณภาพ" (นิตยสาร Isto? Dinheiro)
          - ติดทำเนียบรางวัล "Tech Projects of the Year Awards ประจำปี 2560" โดยคว้ารางวัลสาขา "ความมั่นคงทางไซเบอร์" จากการใช้เทคโนโลยีบิ๊กดาต้าในการป้องกันการโจมตีตู้เอทีเอ็ม ด้วยการแจ้งเตือนภัยแบบเรียลไทม์ (โดยนิตยสาร The Banker)
          - คว้ารางวัล "Conarec – National Congress of Company-Customer Relations" ในสาขา "ธนาคาร" Grupo Bradesco Seguros คว้ารางวัลสาขา "ประกันภัย" "ประกันสุขภาพ" "แผนบำนาญ" และ "พันธบัตรเพื่อการออมเงิน"
          - ติดทำเนียบ "150 Best Companies to Work in Brazil" (นิตยสาร Epoca) และได้รับการยกย่องเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่มีสถานที่ทำงานยอดเยี่ยม)
          - Bradesco BBI ขึ้นแท่นธนาคารหนึ่งเดียวจากบราซิลที่กวาด 3 รางวัลใหญ่ในภาคการเงินบนเวทีระดับนานาชาติ 2 ปีซ้อน โดยได้รางวัล "The Most Innovative Investment Bank in Latin America" โดยนิตยสาร The Banker และรางวัล The Best Investment Bank Brazil" โดย Global Finance และ Euromoney
          - Grupo Bradesco Seguros ได้รับการยกย่องในหนังสือรายปี "Melhores & Maiores" 8 ปีซ้อน ซึ่งตอกย้ำความเป็นผู้นำในภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ร่วมกับ "Bradesco Saude" "Bradesco Vida e Previdencia" และ "Bradesco Auto/RE" (นิตยสาร Exame magazine)
          - Bradesco Seguros ได้รับการยกย่องในหนังสือรายปี "Valor 1000" ในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรมประกันภัยในบราซิล โดย "Bradesco Seguros" และ "Bradesco Saude" รั้งอันดับ 1 ในสาขา "ประกันภัยทั่วไป" (รวมประกันภัยรถยนต์) และสาขา "ประกันสุขภาพ" ตามลำดับ (หนังสือพิมพ์ Valor Economico)

          Bradesco Organization มุ่งมั่นเป็นอย่างเต็มเปี่ยมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เรากำหนดแนวทางและกลยุทธ์ทางธุรกิจ ด้วยการใช้แนวทางดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ตลอดจนพิจารณาบริบทและศักยภาพของแต่ละภูมิภาค ซึ่งนำไปสู่การสร้างคุณค่าที่แบ่งปันร่วมกันในระยะยาว ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนจุดยืนดังกล่าว เราจึงได้ให้ความสำคัญกับการยึดมั่นในแผนริเริ่มทางธุรกิจที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก เช่น Global Compact, Sustainable Development Goals (SDG), Equator Principles, CDP (Carbon Disclosure Program), Principles for Responsible Investment (PRI), GHG Protocol Program (Brazilian Greenhouse Gas Emissions Program) และ Companies for Climate Change (EPC) โดยมีคณะกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมาธิการเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Committee) ทำหน้าที่ตรวจสอบโครงการความยั่งยืนต่างๆ ซึ่งความยอดเยี่ยมในการบริหารธุรกิจขององค์กรนั้นได้รับการยอมรับจากดัชนีชี้วัดความยั่งยืนหลักๆ เช่น Dow Jones Sustainability Index (DJSI) – "World and Emerging Markets" ในตลาดหุ้นนิวยอร์ก ดัชนี Corporate Sustainability Index (ISE) และ Carbon Efficient Index (ICO2) ในตลาด B3 ของบราซิล

          Fundacao Bradesco เริ่มดำเนินโครงการด้านสังคมและการศึกษาเมื่อ 60 ปีที่แล้ว และปัจจุบันมีโรงเรียน 40 แห่งทั่วบราซิล โดยในปี 2560 ทางมูลนิธิได้ทุ่มงบประมาณ 625.944 ล้านเรียลบราซิล ซึ่งจะสร้างประโยชน์ให้กับนักเรียนราว 1.042 แสนคนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนระดับต่างๆ ของทางมูลนิธิไม่ว่าจะเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับมัธยมศึกษา และการศึกษาวิชาชีพขั้นสูง) การศึกษาสำหรับเยาวชน การศึกษาผู้ใหญ่ และอาชีวศึกษา โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างอาชีพและรายได้ นอกเหนือจากการเรียนฟรีในระบบการศึกษาที่มีคุณภาพแล้ว นักเรียนในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานกว่า 43,000 คน ยังจะได้รับเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน อาหารกลางวัน รวมถึงสิทธิด้านสุขภาพและทันตกรรมอีกด้วย สำหรับระบบการเรียนการสอนทางไกล (EaD) นั้น Fundacao คาดว่าจะมีนักเรียน 630,000 คนได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ผ่านช่องทางอีเลิร์นนิ่ง "Escola Virtual" (โรงเรียนเสมือนจริง) โดยนักเรียนเหล่านี้เลือกเรียนวิชาที่กำหนดไว้ในตารางเรียนได้ จากทั้งหมดกว่า 90 หลักสูตร ขณะที่นักเรียนอีก 15,040 คนเข้าร่วมในโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ธนาคารได้ร่วมมือกับ Program Educa+Acao ตลอดจนหลักสูตรเทคโนโลยีหลายหลักสูตร

          ติดต่อ:
          Investor Relations team
          โทร: +011-55-11-2194-0922
          อีเมล: investors@bradesco.com.brเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode