กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


วันที่ 27 ธ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 1448 คน)
กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

           กพร.กปส. จัดประชุมหารือเพื่อพิจารณาตัวชี้วัดคำรับรอง กปส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ระหว่าง กปส. และผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. และบริษัทที่ปรึกษา (ทริส) ณ ห้องประชุม ๒๑๑A ชั้น ๒ อาคารกรมประชาสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพิจารณาตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ กปส. ให้เป็นไปตามแนวนโยบายของสำนักงาน ก.พ.ร. ที่กำหนดไว้ คือ ตัวชี้วัดของส่วนราชการต้องสามารถสะท้อนประสิทธิผลของยุทธศาสตร์หน่วยงานได้อย่างแท้จริง ลดขั้นตอน และไม่เป็นภาระในการจัดเก็บข้อมูลแก่ส่วนราชการ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และรายละเอียดตัวชี้วัด เช่น น้ำหนัก ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการวัดและติดตามประเมินผล
         ทั้งนี้ ข้อสรุปการประชุมในเบื้องต้น จำนวนตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ กปส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ มีจำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด ๖ ตัวชี้วัด ซึ่งขั้นตอนต่อไปสำนักงาน ก.พ.ร. จะนำเสนอตัวชี้วัด ดังกล่าวให้คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลได้พิจารณา และแจ้ง กปส. ทราบต่อไป
         โดยในการประชุมครั้งนี้ ประธานการประชุมคือ รปส. (นางลดาวัลย์  บัวเอี่ยม) และหัวหน้าคณะสำนักงาน ก.พ.ร. คือ นางสาวเยาวพร  ปิยมาพรชัย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระเบียบราชการส่วนภูมิภาคฯ และนายณรงค์ บุญโญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบราชการ และมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ๓๐ คนเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode