กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ (ศสช./ภาพ,ข่าว)

วันที่ 14 ก.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 767 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

              สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ โดย นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในที่ประชุม มีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วม ทั้งนี้ พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด รักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้ นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมด้วย เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑๑๑ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
             ในที่ประชุมได้รายงานอนุมัติโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์แทนคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักนายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อพัฒนานวัตกรรมการติดต่อสื่อสาร เพื่อเชื่อมต่อระบบเครือข่ายสารสนเทศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ด้วยระบบประชุมทางไกล Video Conference และอนุมัติโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ คพ.นร. ๑ โครงการ ได้แก่ การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน เครื่องสำรองไฟฟ้า ของกองคลัง
             ส่วนในการประชุมวันนี้ได้มีการอนุมัติโครงการทั้งหมดจำนวน ๔ โครงการ ประกอบด้วย โครงการจัดหาเครื่องมือจัดทำแบบจำลองเขตบริการสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน ๑ ระบบ ของกรมประชาสัมพันธ์ ใช้งบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วงเงิน ๙,๙๙๙,๘๙๙ บาท และอนุมัติโครงการระบบการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ ผ่านการเชื่อมโยงฐานข้อมูล ร่วมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ ดำเนินการโดยสำนักข่าว ใช้งบประมาณเหลือจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในวงเงิน ๑๒,๔๘๕,๔๔๐ บาท และอนุมัติโครงการจัดหาระบบปฏิบัติการผลิตรายการข่าวและระบบปฏิบัติการ การออกอากาศ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ของกรมประชาสัมพันธ์ โดยใช้งบประมาณเหลือจ่ายในส่วนของงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เป็นวงเงินที่ขอความเห็นชอบจำนวน ๕,๙๒๙,๗๖๐ บาท ประกอบด้วยอุปกรณ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ และอนุมัติโครงการจัดทำระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ รายการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจราชการโดยใช้แนวคิดเทียบเคียงต้นแบบ Benchmarking จำนวน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท

ชมภาพทั้งหมดได้ที่
กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาชน
ศสช./ภาพ,ข่าว
๑๔ ก.ย. ๖๐เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode